بدنه منهول بدون درپوش پلیمر گلپایگان
  بدنه منهول بدون درپوش پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۶۲۳,۴۰۰ تومان
  بوشن یک سر دنده پلیمر گلپایگان
  بوشن یک سر دنده پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۹,۰۰۰ تومان
  پی جی ونت چسبی سفید پلیمر گلپایگان
  پی جی ونت چسبی سفید پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۳۹۶,۰۰۰ تومان
  تبدیل غیر هم مرکز یک سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  تبدیل غیر هم مرکز یک سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصلات لوله و فاضلاب
  اتصلات لوله و فاضلاب
  ۲۰,۵۰۰ تومان
  تبدیل هم مرکز (تو در تو ) چسبی پلیمر گلپایگان
  تبدیل هم مرکز -تو در تو - چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۱۱,۹۰۰ تومان
  چهار راه 45 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان
  چهار راه 45 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان
  چهارراه لوله فاضلاب
  چهارراه لوله فاضلاب
  ۱۴۲,۸۰۰ تومان
  چهار راه خم 87/5 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان
  چهار راه خم 87/5 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان
  چهارراه لوله فاضلاب
  چهارراه لوله فاضلاب
  ۱۵۴,۳۰۰ تومان
  درپوش چسبی پلیمر گلپایگان
  درپوش چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۶,۸۰۰ تومان
  دریچه بازدید منهول با نگهدارنده پلیمر گلپایگان - سایز 250
  دریچه بازدید منهول با نگهدارنده پلیمر گلپایگان - سایز 250
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۳۷۹,۴۰۰ تومان
  رابط دریچه بازدید کامل چسبی پلیمر گلپایگان
  رابط دریچه بازدید کامل چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۲۸,۲۰۰ تومان
  رابط سیفون به کاسه توالت چسبی پلیمر گلپایگان
  رابط سیفون به کاسه توالت چسبی پلیمر گلپایگان
  سیفون فاضلاب
  سیفون فاضلاب
  ۸۵,۱۰۰ تومان
  زانو 15 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانو 15 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانو 15 درجه یک سر کوپله
  زانو ۱۵ درجه یک سر کوپله
  ۶۱,۲۰۰ تومان
  زانو 30 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانو 30 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانو 30 درجه یک سر کوپله
  زانو ۳۰ درجه یک سر کوپله
  ۶۱,۲۰۰ تومان
  زانو 45 درجه دو سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانو 45 درجه دو سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانوی 45 درجه دو سر کوپله
  زانوی ۴۵ درجه دو سر کوپله
  ۲۶,۹۰۰ تومان
  زانو 45 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانو 45 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانوی 45 درجه یک سر کوپله
  زانوی ۴۵ درجه یک سر کوپله
  ۱۲,۹۰۰ تومان
  زانو 90 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانو 90 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانوی 90 درجه یک سر کوپله
  زانوی ۹۰ درجه یک سر کوپله
  ۲۱,۴۰۰ تومان
  زانو 90 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان ـ سایز 110
  زانو 90 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان ـ سایز 110
  201001017
  ۲۰۱۰۰۱۰۱۷
  ۸۲,۳۰۰ تومان
  زانو 90 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان ـ سایز 200
  زانو 90 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان ـ سایز 200
  201001021
  ۲۰۱۰۰۱۰۲۱
  ۳۵۵,۵۰۰ تومان
  زانو 90 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان ـ سایز 90
  زانو 90 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان ـ سایز 90
  201001016
  ۲۰۱۰۰۱۰۱۶
  ۵۱,۹۰۰ تومان
  زانو خم 87/5 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانو خم 87/5 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانوی خم 87/5 درجه یک سر کوپله
  زانوی خم ۸۷/۵ درجه یک سر کوپله
  ۳۳,۵۰۰ تومان
  سه راه دریچه بازدید کامل چسبی پلیمر گلپایگان
  سه راه دریچه بازدید کامل چسبی پلیمر گلپایگان
  سه راهی لوله فاضلاب
  سه راهی لوله فاضلاب
  ۱۷۲,۸۰۰ تومان
  سه راه و رابط دریچه بازدید چسبی پلیمر گلپایگان
  سه راه و رابط دریچه بازدید چسبی پلیمر گلپایگان
  سه راه لوله فاضلاب
  سه راه لوله فاضلاب
  ۱۳۱,۵۰۰ تومان
  سه راهی 45 درجه دوسر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  سه راهی 45 درجه دوسر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  سه راهی لوله فاضلاب
  سه راهی لوله فاضلاب
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  سه راهی 90 درجه دو سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  سه راهی 90 درجه دو سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  سه راهی لوله فاضلاب
  سه راهی لوله فاضلاب
  ۲۶,۲۰۰ تومان
  سه راهی تبدیل 45 درجه دو سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  سه راهی تبدیل 45 درجه دو سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  سه راهی لوله فاضلاب
  سه راهی لوله فاضلاب
  ۸۵,۴۰۰ تومان
  سه راهی تبدیل 90 درجه دو سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  سه راهی تبدیل 90 درجه دو سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  سه راهی لوله فاضلاب
  سه راهی لوله فاضلاب
  ۶۳,۲۰۰ تومان
  سه راهی خم 87/5 درجه دو سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  سه راهی خم 87/5 درجه دو سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  سه راهی لوله فاضلاب
  سه راهی لوله فاضلاب
  ۲۳,۱۰۰ تومان
  سیفون پایه دار یک سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  سیفون پایه دار یک سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  سیفون فاضلاب
  سیفون فاضلاب
  ۴۲,۹۰۰ تومان
  سیفون دوبل ساده چسبی پلیمر گلپایگان
  سیفون دوبل ساده چسبی پلیمر گلپایگان
  سیفون فاضلاب
  سیفون فاضلاب
  ۱۸۱,۷۰۰ تومان
  سیفون ساده چسبی پلیمر گلپایگان
  سیفون ساده چسبی پلیمر گلپایگان
  سیفون فاضلاب
  سیفون فاضلاب
  ۱۳۹,۳۰۰ تومان
  فلنج پلیمر
  فلنج پلیمر
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۲۱۴,۵۰۰ تومان
  گالی کامل پلیمر گلپایگان 110 - 160
  گالی کامل پلیمر گلپایگان 110 - 160
  گالی کامل لوله فاضلاب
  گالی کامل لوله فاضلاب
  ۶۱۵,۸۰۰ تومان
  مجموعه هوا کش گرد پلیمر گلپایگان سایز 90-110-125 میلیمتر
  مجموعه هوا کش گرد پلیمر گلپایگان سایز 90-110-125 میلیمتر
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۹۵,۷۰۰ تومان
  منهول کامل چسبی پلیمرگلپایگان
  منهول کامل چسبی پلیمرگلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۱,۰۲۵,۳۰۰ تومان
  موفه چسبی پلیمر گلپایگان
  موفه چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۱۶,۴۰۰ تومان
  کوپلینگ تخت چسبی پلیمر گلپایگان
  کوپلینگ تخت چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۱۷,۳۰۰ تومان

   اتصالات فاضلابی چسبی و پوش فیت

   اتصالات پلیمری UPVC در انواع مختلف با کاربرد های متفاوت در بازار موجود هستند. لوله و اتصالات یوپی وی سی جهت به کارگیری در شبکه فاضلاب خانگی، لوله و اتصالات  یو پی وی سی جهت آب و فاضلاب شهری، لوله و اتصالات یو پی وی سی فشار قوی استخری، لوله و اتصالات پلیمر مخصوص هواکش فاضلاب موسوم به پلیکا، لوله ها و اتصالات ویژه شبکه برق و مخابرات و لوله و اتصالات یو پی وی سی چاه و زهکشی همگی از انواع مختلف لوله و اتصالات پلیمری UPVC هستند. "اتصالات یوپی‌وی‌سی فاضلابی" عمدتا با رنگ طوسی روشن در بازار ایران یافت می شوند و در دو نوع چسبی و پوش فیت هستند. در نوع چسبی، اتصال لوله ها و سایر اتصالات بوسیله چسب UPVC صورت می گیرد ولی در نوع پوش فیت این اتصال از طریف اورینگ های آب بندی صورت می‌گیرد. ( در تصویر زیر تفاوت نوع چسبی و پوش فیت اتصالات UPVC فاضلابی نمایش داده شده است.) یکی از برند های معتبر و مطرح در صنعت لوله واتصالات UPVC در ایران برند "پلیمر گلپایگان" است که به جهت کیفیت بالا محصولات و نمایندگی های معتبر موجود در سراسر کشور، مورد استقبال بسیار زیادی از سوی استادکاران و متخصصان این حوزه قرار گرفته است.

   تفاوت اتصالات یو پی‌وی‌سی فاضلابی چسبی و پوش فیت


   اتصالات چسبی و پوش فیت پلیمر UPVC فاضلابی چیست؟

   اتصالات پلیمری یو پی وی سی از جمله مهم ترین اجزا در صنعت ساختمان به شمار می روند که جهت انتقال فاضلاب خانگی به شبکه فاضلاب شهری کاربرد دارند. از اهمیت استفاده از لوله و اتصالات فاضلابی با کیفیت همین قدر کافیست که بگوییم "الهی هیچ ساختمانی با مشکل نشت فاضلاب مواجه نشود!" چرا که همگی کمابیش با دردسر های نشت و تعویض لوله های فاضلابی درون ساختمان آشنایی داریم. اتصالات پلیمر فاضلابی در دو نوع چسبی و پوش فیت در بازار موجود هستند. تفاوت این دو دسته در نوع ساکت و نوع اتصال قطعات به یکدیگر است. برای اتصال لوله و اتصالات UPVC چسبی از کلینر ، پرایمر و چسب پلیمر استفاده می شود. و لوله و اتصالات پوش فیت از طریق واشر آب بندی، متصل می شوند.
   صنعت تولید لوله و اتصالات پلیمری یو پی وی سی در داخل کشور پیشرفت بسیار خوبی داشته است و امروزه لوله و اتصالات پلیمری با برندهای بسیار زیادی در ایران تولید و عرضه می شود که قطعا طیف وسیعی از کیفیت و قیمت های متنوعی را شامل می شوند.
   فروشگاه ما با پشتوانه بیش از 40 سال تجربه در زمینه تامین لوله و اتصالات کشاورزی، ساختمانی، فاضلابی و استخری و... این افتخار را دارد که با بهترین برند های تولید ایران همکاری داشته باشد و هم اکنون در فروشگاه آنلاین لولینو این محصولات با بهترین قیمت و با قیمت درب کارخانه خدمت مشتریان عزیز ارائه می گردد. لیست قیمت ما را با لیست قیمت کارخانه تولیدی مقایسه کنید و به آن امکان خرید هر تعداد محصول و ارسال سریع با کمترین هزینه را اضافه کنید.
   در این بخش اتصالات پلیمر UPVC فاضلابی از بهترین برندهای ایرانی با مناسب ترین قیمت و مطابق با لیست قیمت کارخانه تولیدی، عرضه می گردد.
   اتصالات فاضلابی چسبی و پوش فیت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Polymer Golpayegan
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله