الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل  SUPER AAـ  2اینچ
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل SUPER AAـ 2اینچ
  401053006
  ۴۰۱۰۵۳۰۰۶
  ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل A6ـ  2اینچ
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل A6ـ 2اینچ
  401053007
  ۴۰۱۰۵۳۰۰۷
  ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل A7ـ  2اینچ
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل A7ـ 2اینچ
  401053009
  ۴۰۱۰۵۳۰۰۹
  ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل AAـ  1/5اینچ
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل AAـ 1/5اینچ
  401053005
  ۴۰۱۰۵۳۰۰۵
  ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل AAـ  2اینچ
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل AAـ 2اینچ
  401053004
  ۴۰۱۰۵۳۰۰۴
  ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل HVـ  2اینچ
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل HVـ 2اینچ
  401053003
  ۴۰۱۰۵۳۰۰۳
  ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل PD40ـ  3اینچ
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل PD40ـ 3اینچ
  401053011
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۱
  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل S100ـ  1.25اینچ
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل S100ـ 1.25اینچ
  401053002
  ۴۰۱۰۵۳۰۰۲
  ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل S100ـ 1اینچ
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل S100ـ 1اینچ
  401053001
  ۴۰۱۰۵۳۰۰۱
  ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل ETA 50-16
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل ETA 50-16
  401053013
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۳
  ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل ETA 50-20
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل ETA 50-20
  401053015
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۵
  ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل ETA 65-16
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل ETA 65-16
  401053017
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۷
  ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل ETA 65-20
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل ETA 65-20
  401053019
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۹
  ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل A6ـ  2اینچ
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل A6ـ 2اینچ
  401053008
  ۴۰۱۰۵۳۰۰۸
  ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل A7ـ  2اینچ
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل A7ـ 2اینچ
  401053010
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۰
  ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل PD40ـ  3اینچ
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل PD40ـ 3اینچ
  401053012
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۲
  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل ETA 50-16
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل ETA 50-16
  401053014
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۴
  ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل ETA 50-20
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل ETA 50-20
  401053016
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۶
  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل ETA 65-16
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل ETA 65-16
  401053018
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۸
  ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل ETA 65-20
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل ETA 65-20
  401053020
  ۴۰۱۰۵۳۰۲۰
  ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  بویلر 1300 بیست پره شوفاژکار ـ مدل استار 1300-20*
  بویلر 1300 بیست پره شوفاژکار ـ مدل استار 1300-20*
  401055083
  ۴۰۱۰۵۵۰۸۳
  ۱۹۲,۴۸۱,۳۰۰ تومان
  بویلر 1300 پانزده پره شوفاژکار ـ مدل استار 1300-15*
  بویلر 1300 پانزده پره شوفاژکار ـ مدل استار 1300-15*
  401055078
  ۴۰۱۰۵۵۰۷۸
  ۱۴۵,۵۹۹,۷۰۰ تومان
  بویلر 1300 چهارده پره شوفاژکار ـ مدل استار 1300-14*
  بویلر 1300 چهارده پره شوفاژکار ـ مدل استار 1300-14*
  401055077
  ۴۰۱۰۵۵۰۷۷
  ۱۳۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
  بویلر 1300 ده پره شوفاژکار ـ مدل استار 1300-10*
  بویلر 1300 ده پره شوفاژکار ـ مدل استار 1300-10*
  401055073
  ۴۰۱۰۵۵۰۷۳
  ۹۸,۶۳۵,۰۰۰ تومان
  بویلر 1300 دوازده پره شوفاژکار ـ مدل استار 1300-12*
  بویلر 1300 دوازده پره شوفاژکار ـ مدل استار 1300-12*
  401055075
  ۴۰۱۰۵۵۰۷۵
  ۱۱۷,۴۱۲,۲۰۰ تومان
  بویلر 1300 سوپر هیت 12 پره شوفاژکار ـ مدل 1300-12
  بویلر 1300 سوپر هیت 12 پره شوفاژکار ـ مدل 1300-12
  401055061
  ۴۰۱۰۵۵۰۶۱
  ۱۰۵,۱۷۱,۶۰۰ تومان
  بویلر 1300 سوپر هیت 13 پره شوفاژکار ـ مدل 1300-13
  بویلر 1300 سوپر هیت 13 پره شوفاژکار ـ مدل 1300-13
  401055062
  ۴۰۱۰۵۵۰۶۲
  ۱۱۳,۷۴۸,۳۰۰ تومان
  بویلر 1300 سوپر هیت 14 پره شوفاژکار ـ مدل 1300-14
  بویلر 1300 سوپر هیت 14 پره شوفاژکار ـ مدل 1300-14
  401055063
  ۴۰۱۰۵۵۰۶۳
  ۱۲۲,۳۲۵,۲۰۰ تومان
  بویلر 1300 سوپر هیت 15 پره شوفاژکار ـ مدل 1300-15
  بویلر 1300 سوپر هیت 15 پره شوفاژکار ـ مدل 1300-15
  401055064
  ۴۰۱۰۵۵۰۶۴
  ۱۳۰,۸۶۰,۵۰۰ تومان
  بویلر 1300 سوپر هیت 16 پره شوفاژکار ـ مدل 1300-16
  بویلر 1300 سوپر هیت 16 پره شوفاژکار ـ مدل 1300-16
  401055065
  ۴۰۱۰۵۵۰۶۵
  ۱۳۹,۳۹۶,۲۰۰ تومان
  بویلر 1300 سوپر هیت 17 پره شوفاژکار ـ مدل 1300-17
  بویلر 1300 سوپر هیت 17 پره شوفاژکار ـ مدل 1300-17
  401055066
  ۴۰۱۰۵۵۰۶۶
  ۱۴۷,۹۷۳,۰۰۰ تومان
  بویلر 1300 سوپر هیت 18 پره شوفاژکار ـ مدل 1300-18
  بویلر 1300 سوپر هیت 18 پره شوفاژکار ـ مدل 1300-18
  401055067
  ۴۰۱۰۵۵۰۶۷
  ۱۵۶,۵۵۰,۱۰۰ تومان
  بویلر 1300 سوپر هیت 19 پره شوفاژکار ـ مدل 1300-19
  بویلر 1300 سوپر هیت 19 پره شوفاژکار ـ مدل 1300-19
  401055068
  ۴۰۱۰۵۵۰۶۸
  ۱۶۵,۰۸۵,۱۰۰ تومان
  بویلر 1300 سوپر هیت 20 پره شوفاژکار ـ مدل 1300-20
  بویلر 1300 سوپر هیت 20 پره شوفاژکار ـ مدل 1300-20
  401055069
  ۴۰۱۰۵۵۰۶۹
  ۱۷۳,۶۲۰,۴۰۰ تومان
  بویلر 1300 سوپر هیت ده پره شوفاژکار ـ مدل 1300-10
  بویلر 1300 سوپر هیت ده پره شوفاژکار ـ مدل 1300-10
  401055059
  ۴۰۱۰۵۵۰۵۹
  ۸۸,۰۵۹,۱۰۰ تومان
  بویلر 1300 سوپر هیت نه پره شوفاژکار ـ مدل 1300-9
  بویلر 1300 سوپر هیت نه پره شوفاژکار ـ مدل 1300-9
  401055058
  ۴۰۱۰۵۵۰۵۸
  ۷۹,۵۲۴,۱۰۰ تومان

   تجهیزات گرمایش استخر و موتورخانه مرکزی ساختمان


   ساخت و تامین و تجهیز استخر، از جمله تجهیزات گرمایش استخر و موتورخانه مرکزی ساختمان یکی از تخصص ها و شاخه های اصلی فعالیت ما در فروشگاه لولینو است. ما با تکیه بر تجربه عملی و شناخت کامل از بازار و محصولات داخلی و وارداتی موجود، در این بخش مجموعه ای کامل از تجهیزات و ملزومات موتورخانه مرکزی ساختمان و سیستم گرمایش استخر را فراهم آورده ایم. در اینجا سعی شده آشنایی مختصری در خصوص موتورخانه مرکزی ساختمان و سیستم گرمایش استخر و تجهیزات مورد نیاز در این بخش را ارایه گردد.


   موتورخانه استخر


   تجهیزات موتورخانه و گرمایش ، شامل انواع تجهیزات جهت گرمایش آب جهت مصارف خانگی، صنعتی و استخر هستند. در ساخت استخر، یکی از مهمترین بخش ها، تجهیزات موتورخانه و سیستم گرمایشی استخر است. سیستم های گرمایشی و فیلتراسیون استخر در موتورخانه استخر نصب می شوند. اولین نکته که در زمان ساخت باید به آن توجه نمود محل استقرار موتورخانه است و باید دارای یک فاصله معین از استخر و پایین تر از سطح استخر قرار بگیرد. ابعاد موتورخانه استخر را باید طوری در نظر گرفت که علاوه بر جای دادن راحت وسایل موتورخانه استخر، امکان بازدید های ماهانه و تعمیر و نگهداری سالانه نیز فراهم باشد. معمولا بخشی از فضای موتورخانه استخر جهت نگهداری کلر و سیلیس فیلتر استخر و همچنین لوازم نگهداری و پاکسازی استخر مثل جارو در نظر گرفته می شود. محل نصب تابلو برق استخر نیز در داخل موتورخانه استخر در نظر گرفته می شود
   .ابعاد مناسب موتورخانه استخر خانگی با گرمایش 3 در 4 متر و بدون گرمایش 2 در 3 متر است. در محاسبات استخر های حرفه ای بزرگ و سرپوشیده سه مورد مهم، مهندس تاسیسات را به چالش می کشد که عبارتند از :

   ·         طراحی مدار تصفیه و گردش آب استخر در جهت کاهش آلودگی آب استخر

   ·         طراحی مدار گرمایش و کنترل دمای آب استخر برای گرم کردن و جلوگیری از مصرف انرژی

   ·         و طراحی سیستم تهویه مطبوع سالن استخر به منظور کاهش رطوبت

   تجهیزات گرمایش استخر و موتورخانه مرکزی ساختمان
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Aquastrong
   • BOWMAN
   • Chauffagekar
   • EMAUX
   • GARMIRAN
   • IRAN SAHAND
   • LEO
   • LMIco
   • MEGA POOL
   • TAVAN TAK
   خیر
   بله