الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل  SUPER AAـ  2اینچ
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل SUPER AAـ 2اینچ
  401053006
  ۴۰۱۰۵۳۰۰۶
  ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل A6ـ  2اینچ
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل A6ـ 2اینچ
  401053007
  ۴۰۱۰۵۳۰۰۷
  ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل A7ـ  2اینچ
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل A7ـ 2اینچ
  401053009
  ۴۰۱۰۵۳۰۰۹
  ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل AAـ  1/5اینچ
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل AAـ 1/5اینچ
  401053005
  ۴۰۱۰۵۳۰۰۵
  ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل AAـ  2اینچ
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل AAـ 2اینچ
  401053004
  ۴۰۱۰۵۳۰۰۴
  ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل HVـ  2اینچ
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل HVـ 2اینچ
  401053003
  ۴۰۱۰۵۳۰۰۳
  ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل PD40ـ  3اینچ
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل PD40ـ 3اینچ
  401053011
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۱
  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل S100ـ  1.25اینچ
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل S100ـ 1.25اینچ
  401053002
  ۴۰۱۰۵۳۰۰۲
  ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل S100ـ 1اینچ
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل S100ـ 1اینچ
  401053001
  ۴۰۱۰۵۳۰۰۱
  ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل ETA 50-16
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل ETA 50-16
  401053013
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۳
  ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل ETA 50-20
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل ETA 50-20
  401053015
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۵
  ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل ETA 65-16
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل ETA 65-16
  401053017
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۷
  ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل ETA 65-20
  الکتروپمپ تک فاز ایران سهند ـ مدل ETA 65-20
  401053019
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۹
  ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل A6ـ  2اینچ
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل A6ـ 2اینچ
  401053008
  ۴۰۱۰۵۳۰۰۸
  ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل A7ـ  2اینچ
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل A7ـ 2اینچ
  401053010
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۰
  ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل PD40ـ  3اینچ
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل PD40ـ 3اینچ
  401053012
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۲
  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل ETA 50-16
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل ETA 50-16
  401053014
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۴
  ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل ETA 50-20
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل ETA 50-20
  401053016
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۶
  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل ETA 65-16
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل ETA 65-16
  401053018
  ۴۰۱۰۵۳۰۱۸
  ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل ETA 65-20
  الکتروپمپ سه فاز ایران سهند ـ مدل ETA 65-20
  401053020
  ۴۰۱۰۵۳۰۲۰
  ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی آکوااسترانگ - مدل 2ECM160/160
  پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی آکوااسترانگ - مدل 2ECM160/160
  پمپ آبرسانی استخر و جکوزی
  پمپ آبرسانی استخر و جکوزی
  ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی آکوااسترانگ - مدل 2ECM25/160A
  پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی آکوااسترانگ - مدل 2ECM25/160A
  پمپ آب گریز از مرکز
  پمپ آب گریز از مرکز
  ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی آکوااسترانگ - مدل ECM130
  پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی آکوااسترانگ - مدل ECM130
  پمپ آب حلزونی فشار قوی
  پمپ آب حلزونی فشار قوی
  ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
  پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی آکوااسترانگ - مدل ECM158
  پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی آکوااسترانگ - مدل ECM158
  پمپ آبرسانی استخر
  پمپ آبرسانی استخر
  ۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
  پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی آکوااسترانگ - مدل ECM170-1
  پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی آکوااسترانگ - مدل ECM170-1
  پمپ حلزونی فشار قوی
  پمپ حلزونی فشار قوی
  ۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
  پمپ آب سانتریفیوژ جتی آکوااسترانگ - مدل EJWM/10H
  پمپ آب سانتریفیوژ جتی آکوااسترانگ - مدل EJWM/10H
  پمپ آبرسانی استخر
  پمپ آبرسانی استخر
  ۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  پمپ آب سانتریفیوژ جتی آکوااسترانگ - مدل EJWM/15H
  پمپ آب سانتریفیوژ جتی آکوااسترانگ - مدل EJWM/15H
  پمپ آب حلزونی فشار قوی
  پمپ آب حلزونی فشار قوی
  ۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
  پمپ سانتریفیوژ آکوااسترانگ - مدل ESM-60
  پمپ سانتریفیوژ آکوااسترانگ - مدل ESM-60
  401026027
  ۴۰۱۰۲۶۰۲۷
  ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  پمپ سانتریفیوژ آکوااسترانگ - مدل ESM-70
  پمپ سانتریفیوژ آکوااسترانگ - مدل ESM-70
  پمپ آب حلزونی فشار قوی
  پمپ آب حلزونی فشار قوی
  ۱۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  پمپ سانتریفیوژ تک فاز آکوااسترانگ - مدل ECM-220B
  پمپ سانتریفیوژ تک فاز آکوااسترانگ - مدل ECM-220B
  Aquastrong
  Aquastrong
  ۲۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
  پمپ سانتریفیوژ تک فاز آکوااسترانگ - مدل ECM-220C
  پمپ سانتریفیوژ تک فاز آکوااسترانگ - مدل ECM-220C
  Aquastrong
  Aquastrong
  ۲۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
  پمپ سانتریفیوژ تک فاز آکوااسترانگ - مدل ECM-230B
  پمپ سانتریفیوژ تک فاز آکوااسترانگ - مدل ECM-230B
  Aquastrong
  Aquastrong
  ۲۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
  پکیج استخر و جکوزی شوفاژکار ـ مدل آکواتک 85j
  پکیج استخر و جکوزی شوفاژکار ـ مدل آکواتک 85j
  سیستم گرمایش استخر و جکوزی
  سیستم گرمایش استخر و جکوزی
  ۵۴,۲۸۳,۷۰۰ تومان
  پکیج استخری شوفاژکار ـ مدل آکواتک 150
  پکیج استخری شوفاژکار ـ مدل آکواتک 150
  سیستم گرمایش آب استخر
  سیستم گرمایش آب استخر
  ۷۰,۹۱۵,۰۰۰ تومان
  پکیج استخری شوفاژکار ـ مدل آکواتک 80
  پکیج استخری شوفاژکار ـ مدل آکواتک 80
  تجهیزات گرمایش استخر
  تجهیزات گرمایش استخر
  ۴۵,۸۸۶,۲۰۰ تومان
  پکیج زمینی شوفاژکار ـ پکیج  6پره بلند
  پکیج زمینی شوفاژکار ـ پکیج 6پره بلند
  402003005
  ۴۰۲۰۰۳۰۰۵
  ۳۰,۷۱۹,۳۰۰ تومان

   تجهیزات گرمایش استخر و موتورخانه مرکزی ساختمان


   ساخت و تامین و تجهیز استخر، از جمله تجهیزات گرمایش استخر و موتورخانه مرکزی ساختمان یکی از تخصص ها و شاخه های اصلی فعالیت ما در فروشگاه لولینو است. ما با تکیه بر تجربه عملی و شناخت کامل از بازار و محصولات داخلی و وارداتی موجود، در این بخش مجموعه ای کامل از تجهیزات و ملزومات موتورخانه مرکزی ساختمان و سیستم گرمایش استخر را فراهم آورده ایم. در اینجا سعی شده آشنایی مختصری در خصوص موتورخانه مرکزی ساختمان و سیستم گرمایش استخر و تجهیزات مورد نیاز در این بخش را ارایه گردد.


   موتورخانه استخر


   تجهیزات موتورخانه و گرمایش ، شامل انواع تجهیزات جهت گرمایش آب جهت مصارف خانگی، صنعتی و استخر هستند. در ساخت استخر، یکی از مهمترین بخش ها، تجهیزات موتورخانه و سیستم گرمایشی استخر است. سیستم های گرمایشی و فیلتراسیون استخر در موتورخانه استخر نصب می شوند. اولین نکته که در زمان ساخت باید به آن توجه نمود محل استقرار موتورخانه است و باید دارای یک فاصله معین از استخر و پایین تر از سطح استخر قرار بگیرد. ابعاد موتورخانه استخر را باید طوری در نظر گرفت که علاوه بر جای دادن راحت وسایل موتورخانه استخر، امکان بازدید های ماهانه و تعمیر و نگهداری سالانه نیز فراهم باشد. معمولا بخشی از فضای موتورخانه استخر جهت نگهداری کلر و سیلیس فیلتر استخر و همچنین لوازم نگهداری و پاکسازی استخر مثل جارو در نظر گرفته می شود. محل نصب تابلو برق استخر نیز در داخل موتورخانه استخر در نظر گرفته می شود
   .ابعاد مناسب موتورخانه استخر خانگی با گرمایش 3 در 4 متر و بدون گرمایش 2 در 3 متر است. در محاسبات استخر های حرفه ای بزرگ و سرپوشیده سه مورد مهم، مهندس تاسیسات را به چالش می کشد که عبارتند از :

   ·         طراحی مدار تصفیه و گردش آب استخر در جهت کاهش آلودگی آب استخر

   ·         طراحی مدار گرمایش و کنترل دمای آب استخر برای گرم کردن و جلوگیری از مصرف انرژی

   ·         و طراحی سیستم تهویه مطبوع سالن استخر به منظور کاهش رطوبت

   تجهیزات گرمایش استخر و موتورخانه مرکزی ساختمان
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Aquastrong
   • BOWMAN
   • Chauffagekar
   • EMAUX
   • GARMIRAN
   • IRAN SAHAND
   • LEO
   • LMIco
   • MEGA POOL
   • TAVAN TAK
   خیر
   بله