بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  401024009
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۹
  ۱۰۹,۷۱۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 20 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 20 PIMTAS
  401024004
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۴
  ۹,۵۴۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS
  401024005
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۵
  ۱۰,۶۹۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS
  401024006
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۶
  ۱۷,۰۲۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS
  401024003
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۳
  ۲۴,۸۴۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  401024001
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۱
  ۳۵,۹۹۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS
  401024001
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۱
  ۴۳,۵۸۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS
  401024007
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۷
  ۷۱,۳۰۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS
  401024008
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۸
  ۹۹,۲۴۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  401016001
  ۴۰۱۰۱۶۰۰۱
  ۲۰۵,۸۵۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS
  401016010
  ۴۰۱۰۱۶۰۱۰
  ۳۴۶,۱۵۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  401016005
  ۴۰۱۰۱۶۰۰۵
  ۳۵,۱۹۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS
  401016006
  ۴۰۱۰۱۶۰۰۶
  ۴۹,۴۵۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS
  401016008
  ۴۰۱۰۱۶۰۰۸
  ۱۳۴,۵۵۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1*32 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1*32 PIMTAS
  401004003
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۳
  ۳۳,۶۹۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*20 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*20 PIMTAS
  401004001
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۱
  ۱۹,۴۳۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS
  401004004
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۴
  ۵۵,۵۴۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*50 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*50 PIMTAS
  401004005
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۵
  ۷۱,۹۹۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*75 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*75 PIMTAS
  401004007
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۷
  ۲۰۳,۵۵۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 2*63 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 2*63 PIMTAS
  401004006
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۶
  ۱۰۸,۱۰۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 3*90 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 3*90 PIMTAS
  401004008
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۸
  ۲۶۹,۱۰۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 3.4*25 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 3.4*25 PIMTAS
  401004001
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۱
  ۲۵,۶۴۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 4*110 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 4*110 PIMTAS
  401004009
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۹
  ۳۸۸,۷۰۰ تومان
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS
  401008001
  ۴۰۱۰۰۸۰۰۱
  ۴۷,۴۹۰ تومان
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 11.2*50 PIMTAS
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 11.2*50 PIMTAS
  401008002
  ۴۰۱۰۰۸۰۰۲
  ۷۳,۴۸۰ تومان
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 2*63 PIMTAS
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 2*63 PIMTAS
  401008008
  ۴۰۱۰۰۸۰۰۸
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 3*90 PIMTAS
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 3*90 PIMTAS
  401008004
  ۴۰۱۰۰۸۰۰۴
  ۲۳۶,۹۰۰ تومان
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 4*110 PIMTAS
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 4*110 PIMTAS
  401008005
  ۴۰۱۰۰۸۰۰۵
  ۳۴۹,۶۰۰ تومان
  تبدیل چسبی UPVC پیمتاش سایز 50*63 PIMTAS
  تبدیل چسبی UPVC پیمتاش سایز 50*63 PIMTAS
  401018008
  ۴۰۱۰۱۸۰۰۸
  ۳۶,۶۸۰ تومان
  تبدیل چسبی UPVC پیمتاش سایز 63*90 PIMTAS
  تبدیل چسبی UPVC پیمتاش سایز 63*90 PIMTAS
  401018014
  ۴۰۱۰۱۸۰۱۴
  ۸۴,۷۵۰ تومان
  درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  401017009
  ۴۰۱۰۱۷۰۰۹
  ۱۶۶,۷۵۰ تومان
  درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS
  درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS
  401017001
  ۴۰۱۰۱۷۰۰۱
  ۲۸۶,۳۵۰ تومان
  درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  401017005
  ۴۰۱۰۱۷۰۰۵
  ۳۸,۹۸۰ تومان
  رینگ UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  رینگ UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  401011009
  ۴۰۱۰۱۱۰۰۹
  ۲۳۸,۰۵۰ تومان
  رینگ UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS
  رینگ UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS
  401011010
  ۴۰۱۰۱۱۰۱۰
  ۳۲۲,۰۰۰ تومان
  رینگ UPVC پیمتاش سایز 160 PIMTAS
  رینگ UPVC پیمتاش سایز 160 PIMTAS
  401011011
  ۴۰۱۰۱۱۰۱۱
  ۳۸۰,۶۵۰ تومان

   اتصالات لوله کشی استخر


   اتصالات یو پی وی سی فشار قوی، از پرکاربرد ترین نوع لوله و اتصالات به کار رفته در سیستم های لوله کشی ساختمانی و به ویژه استخر هستند. در سیستم لوله کشی استخر به جهت وجود پمپ تصفیه و همچنین وجود مواد شیمیایی ضد عفونی کننده آب و عبور آب با دمای بالا، نیاز به لوله و اتصالاتی است که هم فشار کاری بالایی را متحمل شوند و هم در برابر خوردگی و تغییرات دمایی مقاومت بالایی داشته باشند. از این رو، از "لوله ها و اتصالات UPVC فشار قوی 16 بار" در سیستم لوله کشی استخر استفاده می شود. از جمله برند های شناخته شده ، پرطرفدار و با کیفیت لوله و اتصالات UPVC فشار قوی موجود در بازار ایران می توان به برند های داخلی مگا پول و پلیمر گلپایگان و برند وارداتی پیمتاش محصول کشور ترکیه اشاره کرد. رنگ لوله و اتصالات  UPVC فشار قوی ویژه لوله کشی استخر عمدتا طوسی سیر بوده و ضخامت این محصولات بسبت به دیگر محصولات UPVC بیشتر است.

   اتصالات یو‌پی‌وی‌سی فشار قوی استخری


   اتصالات یو پی وی سی استخری PN16 در برابر تغییرات دمایی تا 60 درجه سانتی گراد مقاوم بوده و ویژگی های خود را از دست نمی دهند. همچنین "اتصالات UPVC" بسیار مستحکم هستند و حداکثر فشار کاری 16 بار (16 اتمسفر) را متحمل می شوند. ضمن اینکه به دلیل صاف و صیقلی بودن دیواره داخلی لوله و اتصالات یو پی وی سی استخری، امکان تجمع جرم و رسوبات و در پی آن افت فشار در مسیر جریان آب به حداقل می رسد. لوله و اتصالات UPVC فشار قوی استخری از مواد غیر سمی و بی بو و بی رنگ ساخته می شوند و با آب و مواد شیمیایی موجود در آن واکنش نمی دهند. از این رو علاوه بر کاربرد در سیستم لوله کشی استخر برای سیستم های انتقال آب آشامیدنی و مواد غذایی هم مناسب و ایده آل هستند.

   ویژگی لوله و اتصالات یو پی وی سی فشار قوی استخری

   - حمل و نقل آسان
   - مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی و پوسیدگی
   - دارای قابلیت خود اطفایی هستند
   - مقاومت در برابر شرایط جوی گوناگون
   - مقاومت بالا در برابر فشار و ضربه
   - مستحکم و با دوام و دارای عمر مفید بسیار بالا
   - مقاوم در برابر تغییرات دمایی
   - صاف و صیقلی بودن     
   - دارای قابلیت عایق صوتی و کم صدا

   فروشگاه بزرگ لولینو مجموعه ای کامل از لوله و اتصالات UPVC فشار قوی استخری با تنوع بالا از بهترین برند های داخلی و وارداتی در بالاترین سطح کیفی با مناسب ترین قیمت و در سایز های مختلف را فراهم کرده است. در این بخش امکان مقایسه و انتخاب بهترین محصولات متناسب با نیاز مشتری فراهم شده است.
   لیست قیمت لوله و اتصالات فشار قوی استخری
   کاتالوگ اتصالات 16 بار
   جهت دریافت مشاوره و همچنین درخواست نصاب با شماره های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید. کارشناسان و متخصصان لولینو در اسرع وقت با افتخار پاسخگو هستند.
   اتصالات لوله کشی استخر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • PIMTAS
   • Polymer Golpayegan
   • Vino Plastic
   خیر
   بله