بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  401024009
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۹
  ۱۰۹,۷۱۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 20 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 20 PIMTAS
  401024004
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۴
  ۹,۵۴۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS
  401024005
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۵
  ۱۰,۶۹۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS
  401024006
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۶
  ۱۷,۰۲۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS
  401024003
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۳
  ۲۴,۸۴۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  401024001
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۱
  ۳۵,۹۹۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS
  401024001
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۱
  ۴۳,۵۸۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS
  401024007
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۷
  ۷۱,۳۰۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS
  401024008
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۸
  ۹۹,۲۴۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  401016001
  ۴۰۱۰۱۶۰۰۱
  ۲۰۵,۸۵۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS
  401016010
  ۴۰۱۰۱۶۰۱۰
  ۳۴۶,۱۵۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  401016005
  ۴۰۱۰۱۶۰۰۵
  ۳۵,۱۹۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS
  401016006
  ۴۰۱۰۱۶۰۰۶
  ۴۹,۴۵۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS
  401016008
  ۴۰۱۰۱۶۰۰۸
  ۱۳۴,۵۵۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1*32 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1*32 PIMTAS
  401004003
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۳
  ۳۳,۶۹۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*20 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*20 PIMTAS
  401004001
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۱
  ۱۹,۴۳۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS
  401004004
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۴
  ۵۵,۵۴۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*50 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*50 PIMTAS
  401004005
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۵
  ۷۱,۹۹۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*75 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*75 PIMTAS
  401004007
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۷
  ۲۰۳,۵۵۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 2*63 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 2*63 PIMTAS
  401004006
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۶
  ۱۰۸,۱۰۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 3*90 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 3*90 PIMTAS
  401004008
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۸
  ۲۶۹,۱۰۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 3.4*25 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 3.4*25 PIMTAS
  401004001
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۱
  ۲۵,۶۴۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 4*110 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 4*110 PIMTAS
  401004009
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۹
  ۳۸۸,۷۰۰ تومان
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS
  401008001
  ۴۰۱۰۰۸۰۰۱
  ۴۷,۴۹۰ تومان
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 11.2*50 PIMTAS
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 11.2*50 PIMTAS
  401008002
  ۴۰۱۰۰۸۰۰۲
  ۷۳,۴۸۰ تومان
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 2*63 PIMTAS
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 2*63 PIMTAS
  401008008
  ۴۰۱۰۰۸۰۰۸
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 3*90 PIMTAS
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 3*90 PIMTAS
  401008004
  ۴۰۱۰۰۸۰۰۴
  ۲۳۶,۹۰۰ تومان
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 4*110 PIMTAS
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 4*110 PIMTAS
  401008005
  ۴۰۱۰۰۸۰۰۵
  ۳۴۹,۶۰۰ تومان
  تبدیل چسبی UPVC پیمتاش سایز 50*63 PIMTAS
  تبدیل چسبی UPVC پیمتاش سایز 50*63 PIMTAS
  401018008
  ۴۰۱۰۱۸۰۰۸
  ۳۶,۶۸۰ تومان
  تبدیل چسبی UPVC پیمتاش سایز 63*90 PIMTAS
  تبدیل چسبی UPVC پیمتاش سایز 63*90 PIMTAS
  401018014
  ۴۰۱۰۱۸۰۱۴
  ۸۴,۷۵۰ تومان
  درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  401017009
  ۴۰۱۰۱۷۰۰۹
  ۱۶۶,۷۵۰ تومان
  درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS
  درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS
  401017001
  ۴۰۱۰۱۷۰۰۱
  ۲۸۶,۳۵۰ تومان
  درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  401017005
  ۴۰۱۰۱۷۰۰۵
  ۳۸,۹۸۰ تومان
  رینگ UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  رینگ UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  401011009
  ۴۰۱۰۱۱۰۰۹
  ۲۳۸,۰۵۰ تومان
  رینگ UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS
  رینگ UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS
  401011010
  ۴۰۱۰۱۱۰۱۰
  ۳۲۲,۰۰۰ تومان
  رینگ UPVC پیمتاش سایز 160 PIMTAS
  رینگ UPVC پیمتاش سایز 160 PIMTAS
  401011011
  ۴۰۱۰۱۱۰۱۱
  ۳۸۰,۶۵۰ تومان

   اتصالات پیمتاش PIMTAS

   لوله، اتصالات و شیرآلات UPVC پیمتاش، محصولی با کیفیت برتر ساخت شرکت پیمتاش ترکیه است. این محصولات از جمله محبوب‌ترین و خوش‌نام‌ترین محصولات UPVC در دنیا به شمار می‌روند. با تنوع و کیفیت بالای خود، محصولات پیمتاش به دلیل سابقه طولانی و شهرت برند، در بازار ایران مورد توجه قرار گرفته‌اند. مجموعه مارینا استخر نیز در پروژه‌های ساخت استخر و جکوزی از محصولات پیمتاش بهره برده و توصیه می‌کند که این محصولات را به همه کارفرماها و مجریان پروژه‌های ساختمانی پیشنهاد کند.
   شرکت پیمتاش پلاستیک ترکیه (Pimtaş Plastik A.Ş) از سال 1977 در زمینه صنعت پلاستیک فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون به عنوان یکی از برندهای معتبر و محبوب جهان شناخته می‌شود. محصولات شرکت پیمتاش از جمله UPVC، UH-PVC، HDPE، PP و ABS با تنوع بالا تولید می‌شوند. این محصولات با استفاده از تجهیزات به‌روز و خطوط تولید کاملاً اتوماتیک و رباتیک با کیفیت و استاندارد روز اروپا ساخته می‌شوند.
   شرکت پیمتاش با استفاده از فرمول خاص خود، لوله و اتصالات UPVC با فشار قوی و بالاترین کیفیت و درصد ماده پی وی سی تولید می‌کند. دفتر مرکزی و واحدهای تولیدی این شرکت در استان قوجاایلی، شهرک صنعتی گبزه در ترکیه واقع شده‌اند و با وسعت حدود 80 هزار متر مربع، یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی جهان محسوب می‌شود. ظرفیت تولید این مجموعه عظیم، روزانه بیش از 100 تن انواع محصولات پلاستیکی است که امکان صادرات به بیش از 105 کشور، به‌ویژه کشورهای اروپایی را برای این مجموعه فراهم می‌سازد.
   این شرکت دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 است و محصولات را طبق استانداردهای اروپایی EN 1452 تولید می‌کند.
   لوله و اتصالات UPVC فشار قوی شرکت پیمتاش برای مصارف مختلفی مناسب است. این محصولات به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار و دما، مناسب برای کاربردهای مختلفی هستند.

   برخی از کاربردهای این محصولات عبارتند از:

   1. سیستم لوله کشی فشار قوی آب استخر و جکوزی
   2. سیستم فیلتراسیون آب استخر و جکوزی
   3. لوله کشی آب و فاضلاب با فشار بالا
   4. دستگاه‌های تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس (RO)
   5. موتورخانه‌ی گلخانه‌ها
   6. آکواریوم‌ها و استخرهای پرورش ماهی
   7. لوله‌کشی چیلرها و برج های خنک‌کننده
   8. کلیه سیستم‌های لوله کشی فشار قوی با دمای بالا
   این محصولات به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار و دما، به‌طور گسترده در صنایع مختلف از جمله صنایع آب و فاضلاب، صنایع شیمیایی، صنایع خودروسازی و صنایع دیگر استفاده می‌شوند.
   لوله و اتصالات UPVC پیمتاش از انواع مختلفی برخوردار است که در فروشگاه لولینو موجود و قابل تامین می‌باشند.

   در زیر لیستی از اتصالات UPVC پرکاربرد این برند آورده شده است:

   1. تبدیل چسبی
   2. تبدیل یک سر دنده
   3. بوشن مغزی
   4. بوشن چسبی
   5. بوشن مغزی ته باریک
   6. بوشن یک سر دنده
   7. زانو ۹۰ درجه چسبی
   8. زانو ۹۰ درجه یک سر دنده
   9. زانو ۴۵ درجه چسبی
   10. زانو ۴۵ درجه یک سر دنده
   11. زانو یک سر دنده
   12. سه راه ۹۰ درجه چسبی
   13. سه راه ۴۵ درجه چسبی
   14. سه راه تبدیل چسبی
   15. سه راه ناف دنده
   16. چهار راهی
   17. مهره ماسوره چسبی
   18. مهره ماسوره مغزی
   19. مهره ماسوره یک سر مغزی برنج
   20. مهره ماسوره یک سر برنج
   21. مهره ماسوره یک سر دنده
   22. کپ چسبی
   23. کپ داخل دنده
   24. فلنچ
   25. فلنچ آب بند
   26. فلنچ دنده
   27. مغزی
   28. رینگ
   29. بست لوله
   30. رابط بشکه تبدیلی
   این اتصالات از سایز ۱۶ تا ۳۱۵ میلیمتر و با دسته‌بندی‌های چسبی، یکسر دنده و دو سر دنده قابل تهیه می‌باشند و برای انواع کاربردهای لوله‌کشی UPVC مناسب هستند.
   شیرآلات UPVC پیمتاش شامل انواع مختلفی از شیرآلات برای قطع و وصل جریان و همچنین جلوگیری از بازگشت جریان می‌باشد. در زیر لیستی از این شیرآلات آورده شده است:
   برای قطع و وصل جریان:
   1. شیر توپی مهره‌دار یک سر دنده
   2. شیر توپی مهره‌دار دو سر دنده
   3. شیر توپی مهره‌دار چسبی
   4. شیر پروانه
   برای جلوگیری از بازگشت جریان:
   1. شیر خودکار فنردار
   2. شیر خودکار بین فلنچی
   3. شیر خودکار دریچه‌ای
   4. شیر توپی مهره‌دار UPVC با پایه اکچویتور
   این شیرآلات با استفاده از مواد UPVC و با دسته‌بندی‌های مختلف، برای انواع کاربردهای مختلف در سیستم‌های لوله‌کشی UPVC مناسب می‌باشند.

   قیمت لوله و اتصالات UPVC پیمتاش

   محصولات شرکت پیمتاش با کیفیت بالای خود به دلیل استانداردهای اروپایی و عملکرد برتر، توجه هر کارفرما و مجری تاسیساتی را جلب می‌کند. قیمت این محصولات نسبت به برندهای اروپایی دیگر، بسیار مناسب‌تر است زیرا واردات و انتقال آن‌ها به داخل کشور، ساده‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است.
   از طرفی، با توجه به کیفیت بالا و استانداردهای اروپایی، قیمت لوله و اتصالات UPVC پیمتاش نسبت به برخی محصولات دیگر در بازار بالاتر است. با این حال، استفاده از محصولات با کیفیت پیمتاش به دلیل کاهش آسیب‌های ناشی از استفاده از برندهای نامطلوب، به صورت قابل توجهی هزینه‌های آینده را کاهش می‌دهد.
   به همین دلیل، قیمت محصولات پیمتاش نشان‌دهنده به صرفه بودن و مقرون به صرفه بودن آن‌ها است. این عوامل برتری و محبوبیت برند پیمتاش را در بازار ایران تأیید می‌کند، به خصوص در زمینه لوله و اتصالات UPVC که در بین مجریان تأسیساتی، توجه زیادی به خود جلب کرده است.

   کیفیت لوله و اتصالات UPVC پیمتاش

   محصولات شرکت پیمتاش با کیفیت بالای خود به دلیل استانداردهای اروپایی و عملکرد برتر، توجه هر کارفرما و مجری تاسیساتی را جلب می‌کند. طی سال‌ها استفاده از محصولات پیمتاش در پروژه‌های مختلف، اعتماد به کیفیت و عملکرد ویژه این برند را نشان داده است.
   برای اطمینان از کیفیت محصولات، شرکت پیمتاش فرآیند کنترل کیفیت را در سه مرحله انجام می‌دهد. ابتدا، کنترل کیفیت مواد اولیه انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که مواد خام مطابق با استانداردهای پیمتاش هستند. سپس، در طول فرآیند تولید، نمونه‌هایی از محصولات در فواصل زمانی معین آزمایش می‌شوند. در نهایت، پس از بسته‌بندی، کنترل کیفیت نهایی صورت می‌گیرد تا محصولات کاملاً مطابق با استانداردهای پیمتاش باشند.
   همچنین، برای اطمینان بیشتر از کیفیت، آزمایشات خارجی نیز بر روی محصولات انجام می‌شود و تجهیزات تولید نیز به بازرسی تحت فشار قرار می‌گیرند. این روند دقیق کنترل کیفیت، به همراه تجربه و تخصص پرسنل متخصص پیمتاش، تضمین کننده کیفیت بالای محصولات لوله و اتصالات UPVC این شرکت است.
   شرکت پیمتاش پلاستیک ترکیه، با موفقیت به کسب گواهینامه‌های استاندارد از جمله OHSAS 18001 + ISO 14001 و DVGW از کشور آلمان، WRAS انگلستان و KIWA هلند دست یافته است. این شرکت همچنین دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 بوده و محصولات خود را مطابق با استانداردهای اروپایی EN1452 تولید می‌کند. این گواهینامه‌ها و استانداردها نشان از تعهد پیمتاش به کیفیت بالا، ایمنی و محیط زیست است و نشانگر استانداردهای بین‌المللی برای محصولات لوله و اتصالات UPVC این شرکت می‌باشند.
   نصب و استفاده از لوله و اتصالات UPVC برای فشار قوی در استخرها فرآیندی نسبتاً ساده است، اما برای اطمینان از اتصالات محکم و بدون نشتی، باید مراحل زیر را به دقت دنبال کنید:
   1. آماده‌سازی: قبل از شروع به نصب، مطمئن شوید که لوله‌ها و اتصالات تمیز و خشک هستند. همچنین، اطمینان حاصل کنید که لوله‌ها و اتصالات مناسب برای استفاده در فشار قوی هستند.
   2. برش لوله: لوله‌ها را به اندازه مورد نیاز ببرید. برش‌ها باید صاف و تمیز باشند تا اتصال به درستی انجام شود.
   3. اتصالات: اتصالات را بر روی لوله‌ها قرار داده و با استفاده از چسب UPVC مناسب، آن‌ها را به هم متصل کنید. مطمئن شوید که اتصالات به درستی قرار گرفته‌اند و چسب به خوبی خشک شده است.
   4. تست فشار: پس از نصب، یک تست فشار برای اطمینان از عدم نشتی انجام دهید. فشار را به مقدار مورد نظر افزایش دهید و لوله‌ها و اتصالات را به دقت بررسی کنید تا مطمئن شوید که هیچ نشتی وجود ندارد.
   با دنبال کردن این مراحل به دقت، می‌توانید از لوله و اتصالات UPVC برای فشار قوی در استخرها به بهترین شکل استفاده کنید و از عملکرد بهینه آن‌ها لذت ببرید.

   نحوه اتصال لوله و اتصالات UPVC:

   1. برش دادن لوله با زاویه 90 درجه
   2. کونیک کردن سطح مقطع
   3. سابیدن و زبر کردن سطح لوله
   4. پاکسازی با کلینر و استفاده از پرایمر
   5. استفاده از چسب UPVC
   6. فشار دادن لوله در اتصالات و پاک کردن چسب اضافی
   7. اجازه دادن به چسب برای خشک شدن
   8. رعایت نکات ایمنی
   محصولات UPVC و شیرآلات پیمتاش در فروشگاه لولینو موجود و قابل سفارش است. جهت سفارش این محصولات به لینک‌های زیر مراجعه فرموده و در اسرع زمان سفارش خود را دریافت نمایید. همچنین جهت مشاوره و دریافت اطلاعات با شماره‌های موجود در سایت تماس حاصل نموده، کارشناسان و مجریان توانمند مجموعه مارینا استخر با افتخار پاسخگو خواهند بود.

   اتصالات پیمتاش PIMTAS
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله