بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ سایز 20×16
  بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ سایز 20×16
  208044005
  ۲۰۸۰۴۴۰۰۵
  ۱۴۱,۸۵۶ تومان
  بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ سایز 25×16
  بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ سایز 25×16
  208044006
  ۲۰۸۰۴۴۰۰۶
  ۲۰۱,۱۱۳ تومان
  بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ سایز 25×20
  بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ سایز 25×20
  208044007
  ۲۰۸۰۴۴۰۰۷
  ۲۲۷,۲۸۲ تومان
  بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ سایز 32×20
  بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ سایز 32×20
  208044008
  ۲۰۸۰۴۴۰۰۸
  ۲۳۳,۳۷۶ تومان
  بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ سایز 32×25
  بوشن تبدیلی پرسی نیوپایپ سایز 32×25
  208044009
  ۲۰۸۰۴۴۰۰۹
  ۲۸۵,۲۶۳ تومان
  بوشن ساده پرسی نیوپایپ سایز 16×16
  بوشن ساده پرسی نیوپایپ سایز 16×16
  208044001
  ۲۰۸۰۴۴۰۰۱
  ۱۲۲,۲۵۴ تومان
  بوشن ساده پرسی نیوپایپ سایز 20×20
  بوشن ساده پرسی نیوپایپ سایز 20×20
  208044002
  ۲۰۸۰۴۴۰۰۲
  ۱۶۳,۴۹۳ تومان
  بوشن ساده پرسی نیوپایپ سایز 32×32
  بوشن ساده پرسی نیوپایپ سایز 32×32
  208044004
  ۲۰۸۰۴۴۰۰۴
  ۳۳۹,۶۵۸ تومان
  بوشن ساده کوپلی نیوپایپ ـ سایز 16×16
  بوشن ساده کوپلی نیوپایپ ـ سایز 16×16
  208052001
  ۲۰۸۰۵۲۰۰۱
  ۱۸۷,۷۸۱ تومان
  بوشن ساده کوپلی نیوپایپ ـ سایز 20×20
  بوشن ساده کوپلی نیوپایپ ـ سایز 20×20
  208052002
  ۲۰۸۰۵۲۰۰۲
  ۲۴۶,۰۵۹ تومان
  بوشن ساده کوپلی نیوپایپ ـ سایز 25×25
  بوشن ساده کوپلی نیوپایپ ـ سایز 25×25
  208052003
  ۲۰۸۰۵۲۰۰۳
  ۳۶۵,۶۱۸ تومان
  درپوش کلکتور فلزی روپیچ ـ سایز "1
  درپوش کلکتور فلزی روپیچ ـ سایز "1
  208055002
  ۲۰۸۰۵۵۰۰۲
  ۱۰۶,۴۱۴ تومان
  رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  208050001
  ۲۰۸۰۵۰۰۰۱
  ۱۲۶,۶۲۱ تومان
  رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  208050002
  ۲۰۸۰۵۰۰۰۲
  ۱۵۲,۸۸۹ تومان
  رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  208050005
  ۲۰۸۰۵۰۰۰۵
  ۴۲۲,۳۲۳ تومان
  رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "3.4×20
  رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "3.4×20
  208050003
  ۲۰۸۰۵۰۰۰۳
  ۲۰۰,۰۰۲ تومان
  رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "3.4×25
  رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "3.4×25
  208050004
  ۲۰۸۰۵۰۰۰۴
  ۲۲۸,۵۳۶ تومان
  رابط رو پیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  رابط رو پیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  208048001
  ۲۰۸۰۴۸۰۰۱
  ۱۰۸,۴۸۲ تومان
  رابط رو پیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  رابط رو پیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  208048002
  ۲۰۸۰۴۸۰۰۲
  ۱۴۷,۹۶۱ تومان
  رابط رو پیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.4 1×32
  رابط رو پیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.4 1×32
  208048008
  ۲۰۸۰۴۸۰۰۸
  ۶۵۳,۱۴۷ تومان
  رابط رو پیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×25
  رابط رو پیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×25
  208048006
  ۲۰۸۰۴۸۰۰۶
  ۳۳۴,۴۷۷ تومان
  رابط رو پیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3.4×20
  رابط رو پیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3.4×20
  208048003
  ۲۰۸۰۴۸۰۰۳
  ۱۹۹,۶۷۲ تومان
  رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  208050006
  ۲۰۸۰۵۰۰۰۶
  ۱۱۹,۰۸۶ تومان
  رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  208050007
  ۲۰۸۰۵۰۰۰۷
  ۱۶۲,۳۶۰ تومان
  رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1×25
  رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1×25
  208050012
  ۲۰۸۰۵۰۰۱۲
  ۳۷۴,۴۶۲ تومان
  رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "3.4×20
  رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "3.4×20
  208050010
  ۲۰۸۰۵۰۰۱۰
  ۱۸۳,۸۵۴ تومان
  رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "3.4×25
  رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ ـ سایز "3.4×25
  208050009
  ۲۰۸۰۵۰۰۰۹
  ۲۳۲,۴۳۰ تومان
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 16×16
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 16×16
  208045001
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۱
  ۱۷۸,۲۱۱ تومان
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 20×20
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 20×20
  208045002
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۲
  ۲۲۵,۵۵۵ تومان
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 25×25
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 25×25
  208045003
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۳
  ۳۳۵,۳۱۳ تومان
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 32×32
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 32×32
  208045004
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۴
  ۴۳۵,۵۳۴ تومان
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×25
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×25
  208045016
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۶
  ۴۱۸,۰۶۶ تومان
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  208045017
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۷
  ۴۴۳,۷۱۸ تومان
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3/4×20
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3/4×20
  208045014
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۴
  ۲۳۵,۶۶۴ تومان
  زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ ـ سایز 16×16
  زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ ـ سایز 16×16
  208053001
  ۲۰۸۰۵۳۰۰۱
  ۲۳۶,۲۶۹ تومان
  زانو 90درجه کوپلی نیوپایپ ـ سایز 20×20
  زانو 90درجه کوپلی نیوپایپ ـ سایز 20×20
  208053002
  ۲۰۸۰۵۳۰۰۲
  ۲۶۷,۰۵۸ تومان
   تجهیزات آب بهداشتی ساختمان
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • NEW PIPE
   • Power Pipe
   خیر
   بله