بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  401024009
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۹
  ۹۵,۴۰۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 20 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 20 PIMTAS
  401024004
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۴
  ۸,۳۰۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS
  401024005
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۵
  ۹,۳۰۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS
  401024006
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۶
  ۱۴,۸۰۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS
  401024003
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۳
  ۲۱,۶۰۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  401024001
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۱
  ۳۱,۳۰۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS
  401024001
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۱
  ۳۷,۹۰۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS
  401024007
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۷
  ۶۲,۰۰۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS
  401024008
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۸
  ۸۶,۳۰۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  401016001
  ۴۰۱۰۱۶۰۰۱
  ۱۷۹,۰۰۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS
  401016010
  ۴۰۱۰۱۶۰۱۰
  ۳۰۱,۰۰۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  401016005
  ۴۰۱۰۱۶۰۰۵
  ۳۰,۶۰۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS
  401016006
  ۴۰۱۰۱۶۰۰۶
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS
  401016008
  ۴۰۱۰۱۶۰۰۸
  ۱۱۷,۰۰۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1*32 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1*32 PIMTAS
  401004003
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۳
  ۲۹,۳۰۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*20 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*20 PIMTAS
  401004001
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۱
  ۱۶,۹۰۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS
  401004004
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۴
  ۴۸,۳۰۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*50 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*50 PIMTAS
  401004005
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۵
  ۶۲,۶۰۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*75 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*75 PIMTAS
  401004007
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۷
  ۱۷۷,۰۰۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 2*63 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 2*63 PIMTAS
  401004006
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۶
  ۹۴,۰۰۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 3*90 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 3*90 PIMTAS
  401004008
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۸
  ۲۳۴,۰۰۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 3.4*25 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 3.4*25 PIMTAS
  401004001
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۱
  ۲۲,۳۰۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 4*110 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 4*110 PIMTAS
  401004009
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۹
  ۳۳۸,۰۰۰ تومان
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS
  401008001
  ۴۰۱۰۰۸۰۰۱
  ۴۱,۳۰۰ تومان
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 11.2*50 PIMTAS
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 11.2*50 PIMTAS
  401008002
  ۴۰۱۰۰۸۰۰۲
  ۶۳,۹۰۰ تومان
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 2*63 PIMTAS
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 2*63 PIMTAS
  401008008
  ۴۰۱۰۰۸۰۰۸
  ۸۸,۷۰۰ تومان
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 3*90 PIMTAS
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 3*90 PIMTAS
  401008004
  ۴۰۱۰۰۸۰۰۴
  ۲۰۶,۰۰۰ تومان
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 4*110 PIMTAS
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 4*110 PIMTAS
  401008005
  ۴۰۱۰۰۸۰۰۵
  ۳۰۴,۰۰۰ تومان
  تبدیل چسبی UPVC پیمتاش سایز 50*63 PIMTAS
  تبدیل چسبی UPVC پیمتاش سایز 50*63 PIMTAS
  401018008
  ۴۰۱۰۱۸۰۰۸
  ۳۱,۹۰۰ تومان
  تبدیل چسبی UPVC پیمتاش سایز 63*90 PIMTAS
  تبدیل چسبی UPVC پیمتاش سایز 63*90 PIMTAS
  401018014
  ۴۰۱۰۱۸۰۱۴
  ۷۳,۷۰۰ تومان
  تبدیل چسبی UPVC پیمتاش سایز 90*110 PIMTAS
  تبدیل چسبی UPVC پیمتاش سایز 90*110 PIMTAS
  401018001
  ۴۰۱۰۱۸۰۰۱
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
  تقویت کننده کنترلر RGB (آمپلی فایر) 50 آمپر
  تقویت کننده کنترلر RGB -آمپلی فایر- 50 آمپر
  چراغ و کنترل - تجهیزات روشنایی و نورپردازی استخر
  چراغ و کنترل - تجهیزات روشنایی و نورپردازی استخر
  ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری پایه دار ضد آب استیل فول کالر مارینا - 18 وات
  چراغ استخری پایه دار ضد آب استیل فول کالر مارینا - 18 وات
  پروژکتور ضد آب 18 وات
  پروژکتور ضد آب ۱۸ وات
  ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری پایه دار ضد آب تک رنگ مارینا - 12وات
  چراغ استخری پایه دار ضد آب تک رنگ مارینا - 12وات
  تجهیزات روشنایی استخر
  تجهیزات روشنایی استخر
  ۱,۰۱۶,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری پایه دار ضد آب تک رنگ مارینا - 18وات
  چراغ استخری پایه دار ضد آب تک رنگ مارینا - 18وات
  تجهیزات روشنایی استخر
  تجهیزات روشنایی استخر
  ۱,۳۲۸,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری پایه دار ضد آب تک رنگ مارینا - 2 وات
  چراغ استخری پایه دار ضد آب تک رنگ مارینا - 2 وات
  پروژکتور پایه دار ضد آب
  پروژکتور پایه دار ضد آب
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

   تجهیزات استخر ، جکوزی ، سونا و اسپا

   پس از سالها فعالیت و تجربه در زمینه فروش انواع لوله و اتصالات و تجهیزات فاضلابی، ساختمانی، کشاورزی، آبیاری تحت فشار و مه پاش جهت پاسخگویی به نیاز همشهریان عزیز بر آن شدیم تا با خدمتی دیگر اینبار در زمینه طراحی و اجرا و ارائه تجهیزات استخر جکوزی سونا و اسپا در کنار همشهریان و هم میهنان عزیزمان باشیم. از این رو فروشگاه بزرگ لولینو اکنون با ارائه مجموعه ای کامل از تجهیزات استخر جکوزی سونا و اسپا با برند مارینا پول در خدمت شما عزیزان است.
   تجهیزات استخر از جمله : افزودنی های بتن و مواد آب بندی کاسه استخر، تجهیزات فیلتراسیون استخر، تجهیزات پاکسازی و شستشوی استخر، تجهیزات و مواد شیمیایی گند زدایی و ضد عفونی آب استخر ، تجهیزات روشنایی استخر، لوازم و ابزار ایمنی سرگرمی و تزیینی استخر ، تجهیزات آبنما و فواره استخر، نردبان، هندریل و نرده استخری ، تجهیزات جکوزی از جمله نازل سرجت پایه جت و پمپ جکوزی رینگ جکوزی و... همچنین تجهیزات سونا خشک و بخار همه در فروشگاه بزرگ لولینو با تنوع بالایی از بهترین برند های ایرانی و وارداتی و با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت عرضه می گردد.
   همچنین جهت دریافت مشاوره و درخواست نصاب با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید، کارشناسان و متخصصان فروشگاه بزرگ لولینو در اسرع وقت با افتخار پاسخگو شما خواهند بود.

   تجهیزات استخر، جکوزی و سونا
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Aquastrong
   • AQUAX
   • BOWMAN
   • BS POOL
   • Calmo
   • EMAUX
   • FILTREAU
   • IML
   • KOKIDO
   • LEO
   • MARINA
   • MARINA POOL
   • MEGA POOL
   • MEGA SPA
   • PIMTAS
   • Polymer Golpayegan
   • SBK
   • SPECK
   • VAHEB
   • Vino Plastic
   • ZODIAC
   • ایرانی
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله