بدنه منهول بدون درپوش پلیمر گلپایگان
  بدنه منهول بدون درپوش پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۷۱۰,۶۴۰ تومان
  بست پایه دار ساده -دیواری- پلیمر گلپایگان
  بست پایه دار ساده -دیواری- پلیمر گلپایگان
  202020023
  ۲۰۲۰۲۰۰۲۳
  ۵,۸۸۰ تومان
  بست پایه دار مرکب - سقفی- پلیمر گلپایگان سایز 110
  بست پایه دار مرکب - سقفی- پلیمر گلپایگان سایز 110
  202020022
  ۲۰۲۰۲۰۰۲۲
  ۲۱,۷۲۰ تومان
  بست پایه دار مرکب - سقفی- پلیمر گلپایگان سایز 63
  بست پایه دار مرکب - سقفی- پلیمر گلپایگان سایز 63
  202020020
  ۲۰۲۰۲۰۰۲۰
  ۱۱,۵۲۰ تومان
  بست پایه دار مرکب -سقفی- پلیمر گلپایگان 90
  بست پایه دار مرکب -سقفی- پلیمر گلپایگان 90
  لوله و اتصالات فاضلاب
  لوله و اتصالات فاضلاب
  ۱۷,۱۶۰ تومان
  بوشن یک سر دنده پلیمر گلپایگان
  بوشن یک سر دنده پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۱۰,۸۰۰ تومان
  پی جی ونت چسبی سفید پلیمر گلپایگان
  پی جی ونت چسبی سفید پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۴۵۱,۴۰۰ تومان
  تبدیل غیر هم مرکز یک سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  تبدیل غیر هم مرکز یک سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصلات لوله و فاضلاب
  اتصلات لوله و فاضلاب
  ۳۳,۸۰۰ تومان
  تبدیل هم مرکز (تو در تو ) چسبی پلیمر گلپایگان
  تبدیل هم مرکز -تو در تو - چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۱۴,۸۰۰ تومان
  چهار راه 45 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان
  چهار راه 45 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان
  چهارراه لوله فاضلاب
  چهارراه لوله فاضلاب
  ۱۷۵,۸۰۰ تومان
  چهار راه خم 87/5 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان
  چهار راه خم 87/5 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان
  چهارراه لوله فاضلاب
  چهارراه لوله فاضلاب
  ۱۸۶,۴۸۰ تومان
  درپوش چسبی پلیمر گلپایگان
  درپوش چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۷,۸۰۰ تومان
  دریچه بازدید منهول با نگهدارنده پلیمر گلپایگان - سایز 250
  دریچه بازدید منهول با نگهدارنده پلیمر گلپایگان - سایز 250
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۴۳۲,۴۸۰ تومان
  رابط دریچه بازدید کامل چسبی پلیمر گلپایگان
  رابط دریچه بازدید کامل چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۳۲,۱۶۰ تومان
  رابط سیفون به کاسه توالت چسبی پلیمر گلپایگان
  رابط سیفون به کاسه توالت چسبی پلیمر گلپایگان
  سیفون فاضلاب
  سیفون فاضلاب
  ۹۶,۹۶۰ تومان
  زانو 30 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانو 30 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانو 30 درجه یک سر کوپله
  زانو ۳۰ درجه یک سر کوپله
  ۶۹,۷۰۰ تومان
  زانو خم 87/5 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانو خم 87/5 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانوی خم 87/5 درجه یک سر کوپله
  زانوی خم ۸۷/۵ درجه یک سر کوپله
  ۳۸,۲۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 15 درجه سایز 110 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 15 درجه سایز 110 پلیمر گلپایگان
  زانو 15 درجه یک سر کوپله
  زانو ۱۵ درجه یک سر کوپله
  ۶۹,۷۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 45 درجه دو سر کوپله سایز 110 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 45 درجه دو سر کوپله سایز 110 پلیمر گلپایگان
  زانوی 45 درجه دو سر کوپله
  زانوی ۴۵ درجه دو سر کوپله
  ۵۹,۲۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3*40 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3*40 پلیمر گلپایگان
  202001001
  ۲۰۲۰۰۱۰۰۱
  ۱۴,۸۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3*50 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3*50 پلیمر گلپایگان
  زانوی 45 درجه یک سر کوپله
  زانوی ۴۵ درجه یک سر کوپله
  ۱۹,۱۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3.2*125 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3.2*125 پلیمر گلپایگان
  201001007
  ۲۰۱۰۰۱۰۰۷
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3.2*63 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3.2*63 پلیمر گلپایگان
  201001003
  ۲۰۱۰۰۱۰۰۳
  ۳۰,۱۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3.2*75 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3.2*75 پلیمر گلپایگان
  201001004
  ۲۰۱۰۰۱۰۰۴
  ۳۴,۱۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3.2*90 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3.2*90 پلیمر گلپایگان
  201001005
  ۲۰۱۰۰۱۰۰۵
  ۴۶,۶۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 4.9*200 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 4.9*200 پلیمر گلپایگان
  201001009
  ۲۰۱۰۰۱۰۰۹
  ۳۳۲,۰۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 90 درجه دو سر کوپله سایز 110 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 90 درجه دو سر کوپله سایز 110 پلیمر گلپایگان
  201001018
  ۲۰۱۰۰۱۰۱۸
  ۹۴,۸۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 110 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 110 پلیمر گلپایگان
  201001017
  ۲۰۱۰۰۱۰۱۷
  ۹۳,۸۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 125 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 125 پلیمر گلپایگان
  زانوی 90 درجه یک سر کوپله
  زانوی ۹۰ درجه یک سر کوپله
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 160 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 160 پلیمر گلپایگان
  201001020
  ۲۰۱۰۰۱۰۲۰
  ۲۱۳,۵۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 200 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 200 پلیمر گلپایگان
  201001021
  ۲۰۱۰۰۱۰۲۱
  ۴۰۵,۲۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 40 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 40 پلیمر گلپایگان
  201001012
  ۲۰۱۰۰۱۰۱۲
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 50 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 50 پلیمر گلپایگان
  201001013
  ۲۰۱۰۰۱۰۱۳
  ۲۴,۴۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 63 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 63 پلیمر گلپایگان
  201001014
  ۲۰۱۰۰۱۰۱۴
  ۳۱,۸۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 90 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 90 پلیمر گلپایگان
  201001016
  ۲۰۱۰۰۱۰۱۶
  ۶۰,۴۰۰ تومان
  سه راهی تبدیل فاضلاب 45 درجه دو سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  سه راهی تبدیل فاضلاب 45 درجه دو سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  سه راهی لوله فاضلاب
  سه راهی لوله فاضلاب
  ۸۶,۷۶۰ تومان

   تجهیزات لوله کشی فاضلاب

   تجهیزات لوله کشی فاضلاب و ملزومات وابسته از جمله اتصالات UPVC از بهترین برند های داخلی و وارداتی دارای استانداردهای برتر دنیا و تاییدیه از سازمان استاندارد هستند.
   تجهیزات لوله کشی فاضلاب
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Polymer Golpayegan
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله