زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 16×16
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 16×16
  208045001
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۱
  بزودی
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 20×20
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 20×20
  208045002
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۲
  بزودی
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 25×25
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 25×25
  208045003
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۳
  بزودی
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 32×32
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 32×32
  208045004
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۴
  بزودی
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1/2×16
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1/2×16
  208045013
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۳
  بزودی
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×25
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×25
  208045016
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۶
  بزودی
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  208045017
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۷
  بزودی
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3/4×20
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3/4×20
  208045014
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۴
  بزودی
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3/4×25
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3/4×25
  208045015
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۵
  بزودی
  زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  208045005
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۵
  بزودی
  زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  208045006
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۶
  بزودی
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  208045009
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۹
  بزودی
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  208045010
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۰
  بزودی
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  208045012
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۲
  بزودی
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "3.4×25
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "3.4×25
  208045011
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۱
  بزودی
  زانو 90مساوی پرسی پاور پایپ
  زانو 90مساوی پرسی پاور پایپ
  اتصالات پرسی
  اتصالات پرسی
  تماس بگیرید
  زانو چپقی تو پیچ پرسی پاور پایپ
  زانو چپقی تو پیچ پرسی پاور پایپ
  زانو تو پیچ
  زانو تو پیچ
  تماس بگیرید
  زانو دیواری پرسی پاور پایپ
  زانو دیواری پرسی پاور پایپ
  زانو 90
  زانو ۹۰
  تماس بگیرید
   زانو پنج لایه
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Power Pipe
   خیر
   بله