سه راهی 90 درجه دیواری پرسی نیوپایپ سایز 20×"1.2×20
  سه راهی 90 درجه دیواری پرسی نیوپایپ سایز 20×"1.2×20
  208046028
  ۲۰۸۰۴۶۰۲۸
  ۲۸۱,۷۸۷ تومان
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 16×20×16
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 16×20×16
  208046005
  ۲۰۸۰۴۶۰۰۵
  ۲۶۹,۶۸۷ تومان
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 20×16×16
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 20×16×16
  208046006
  ۲۰۸۰۴۶۰۰۶
  ۲۱۶,۴۸۰ تومان
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 20×16×20
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 20×16×20
  208046007
  ۲۰۸۰۴۶۰۰۷
  ۲۳۶,۷۰۹ تومان
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 20×20×16
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 20×20×16
  208046008
  ۲۰۸۰۴۶۰۰۸
  ۲۸۵,۹۰۱ تومان
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 20×25×32
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 20×25×32
  208046020
  ۲۰۸۰۴۶۰۲۰
  ۳۰۸,۴۰۷ تومان
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25×16×16
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25×16×16
  208046009
  ۲۰۸۰۴۶۰۰۹
  ۳۲۳,۳۲۳ تومان
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25×16×20
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25×16×20
  208046010
  ۲۰۸۰۴۶۰۱۰
  ۳۲۱,۲۰۰ تومان
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25×16×25
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25×16×25
  208046011
  ۲۰۸۰۴۶۰۱۱
  ۳۳۹,۴۰۵ تومان
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25×16×32
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25×16×32
  208046014
  ۲۰۸۰۴۶۰۱۴
  ۴۵۳,۴۷۵ تومان
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25×20×20
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25×20×20
  208046012
  ۲۰۸۰۴۶۰۱۲
  ۳۸۹,۵۷۶ تومان
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25×20×25
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25×20×25
  208046012
  ۲۰۸۰۴۶۰۱۲
  ۴۳۲,۳۹۹ تومان
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25×20×32
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 25×20×32
  208046019
  ۲۰۸۰۴۶۰۱۹
  ۳۰۱,۱۴۷ تومان
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 32×16×32
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 32×16×32
  208046015
  ۲۰۸۰۴۶۰۱۵
  ۵۱۲,۷۹۸ تومان
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 32×20×32
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 32×20×32
  208046016
  ۲۰۸۰۴۶۰۱۶
  ۵۲۳,۷۸۷ تومان
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 32×25×25
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 32×25×25
  208046017
  ۲۰۸۰۴۶۰۱۷
  ۵۲۱,۶۳۱ تومان
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 32×25×32
  سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ سایز 32×25×32
  208046018
  ۲۰۸۰۴۶۰۱۸
  ۵۸۵,۷۵۰ تومان
  سه راهی دیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز 20×"1.2×20
  سه راهی دیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز 20×"1.2×20
  208046031
  ۲۰۸۰۴۶۰۳۱
  ۴۱۶,۲۴۰ تومان
  سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ سایز 16×"1.2×16
  سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ سایز 16×"1.2×16
  208054021
  ۲۰۸۰۵۴۰۲۱
  ۳۱۵,۰۲۹ تومان
  سه راهی مساوی پرسی نیوپایپ سایز 16×16×16
  سه راهی مساوی پرسی نیوپایپ سایز 16×16×16
  208046001
  ۲۰۸۰۴۶۰۰۱
  ۱۸۶,۴۸۳ تومان
  سه راهی مساوی پرسی نیوپایپ سایز 20×20×20
  سه راهی مساوی پرسی نیوپایپ سایز 20×20×20
  208046002
  ۲۰۸۰۴۶۰۰۲
  ۲۵۸,۷۴۲ تومان
  سه راهی مساوی پرسی نیوپایپ سایز 32×32×32
  سه راهی مساوی پرسی نیوپایپ سایز 32×32×32
  208046004
  ۲۰۸۰۴۶۰۰۴
  ۶۴۳,۴۴۵ تومان
  سه راهی کوپلی نیوپایپ ـ سایز 16×16×16
  سه راهی کوپلی نیوپایپ ـ سایز 16×16×16
  208054001
  ۲۰۸۰۵۴۰۰۱
  ۲۷۲,۳۲۷ تومان
  سه راهی کوپلی نیوپایپ ـ سایز 20×20×20
  سه راهی کوپلی نیوپایپ ـ سایز 20×20×20
  208054002
  ۲۰۸۰۵۴۰۰۲
  ۳۸۸,۸۳۹ تومان
  سه راهی کوپلی نیوپایپ ـ سایز 25×25×25
  سه راهی کوپلی نیوپایپ ـ سایز 25×25×25
  208054003
  ۲۰۸۰۵۴۰۰۳
  ۵۲۴,۸۱۰ تومان
  سه راهی 90 درجه دیواری پرسی نیوپایپ سایز 16×"1.2×16
  سه راهی 90 درجه دیواری پرسی نیوپایپ سایز 16×"1.2×16
  208046026
  ۲۰۸۰۴۶۰۲۶
  ناموجود
  سه راهی 90 درجه دیواری تبدیلی پرسی نیوپایپ سایز 16×"1.2×20
  سه راهی 90 درجه دیواری تبدیلی پرسی نیوپایپ سایز 16×"1.2×20
  208046029
  ۲۰۸۰۴۶۰۲۹
  ناموجود
  سه راهی 90 درجه دیواری تبدیلی پرسی نیوپایپ سایز 20×"1.2×16
  سه راهی 90 درجه دیواری تبدیلی پرسی نیوپایپ سایز 20×"1.2×16
  208046027
  ۲۰۸۰۴۶۰۲۷
  ناموجود
  سه راهی دیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز 16×"1.2×16
  سه راهی دیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز 16×"1.2×16
  208046030
  ۲۰۸۰۴۶۰۳۰
  ناموجود
  سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ سایز 20×"1.2×20
  سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ سایز 20×"1.2×20
  208054022
  ۲۰۸۰۵۴۰۲۲
  ناموجود
  سه راهی مساوی پرسی نیوپایپ سایز 25×25×25
  سه راهی مساوی پرسی نیوپایپ سایز 25×25×25
  208046003
  ۲۰۸۰۴۶۰۰۳
  ناموجود
  سه راهی کوپلی نیوپایپ ـ سایز 32×32×32
  سه راهی کوپلی نیوپایپ ـ سایز 32×32×32
  208054004
  ۲۰۸۰۵۴۰۰۴
  ناموجود
  سه راهی 90 دیواری پرسی پاور پایپ
  سه راهی 90 دیواری پرسی پاور پایپ
  اتصالات پنج لایه
  اتصالات پنج لایه
  تماس بگیرید
  سه راهی تبدیل پرسی پاور پایپ
  سه راهی تبدیل پرسی پاور پایپ
  اتصالات پنج لایه
  اتصالات پنج لایه
  تماس بگیرید
  سه راهی مساوی پرسی پاور پایپ
  سه راهی مساوی پرسی پاور پایپ
  اتصالات پنج لایه
  اتصالات پنج لایه
  تماس بگیرید

   سه راهی پنج لایه

   سه راهی پنج لایه
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • NEW PIPE
   • Power Pipe
   خیر
   بله