شیر پلی اتیلن دسته پلیمر ۲۱۱۰۰۱۰۰۱

 • قیمت خرید ۳۵,۲۰۰ تومان
  عدد

انواع دیگر

محصولات مشابه

زانو چسبی 90 درجه UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS

زانو چسبی 90 درجه UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS

۱۴۱,۴۵۰ تومان
زانو چسبی 90 درجه UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

زانو چسبی 90 درجه UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

۷۷,۹۷۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

۳۵,۹۹۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

۱۰۹,۷۱۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

۹۹,۲۴۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS

۷۱,۳۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS

۱۷,۰۲۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS

۱۰,۶۹۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 20 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 20 PIMTAS

۹,۵۴۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS

۲۴,۸۴۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

۴۳,۵۸۰ تومان
درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

۱۶۶,۷۵۰ تومان
درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

۴۵,۷۷۰ تومان
درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

۳۸,۹۸۰ تومان
درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS

درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS

۲۸۶,۳۵۰ تومان
شیر توپی مهره دار چسبی فشار قوی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

شیر توپی مهره دار چسبی فشار قوی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

۵,۵۳۱,۵۰۰ تومان
شیر توپی مهره دار چسبی فشار قوی UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

شیر توپی مهره دار چسبی فشار قوی UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

۳,۹۵۶,۰۰۰ تومان
شیر توپی مهره دار چسبی فشار قوی UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

شیر توپی مهره دار چسبی فشار قوی UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

۱,۱۱۲,۰۵۰ تومان
شیر توپی مهره دار چسبی فشار قوی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

شیر توپی مهره دار چسبی فشار قوی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

۹۳۱,۵۰۰ تومان
شیر توپی مهره دار چسبی فشار قوی UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS

شیر توپی مهره دار چسبی فشار قوی UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS

۲,۸۴۰,۵۰۰ تومان

محصولات مرتبط

 کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر - قطر 25 میلیمتر

کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر - قطر 25 میلیمتر

۱۳,۷۵۰ تومان
اتصال فلنج دار پلی اتیلن کاوه گستر

اتصال فلنج دار پلی اتیلن کاوه گستر

۴۵۵,۰۰۰ تومان
اتصال مادگی کاوه گستر

اتصال مادگی کاوه گستر

۱۲,۸۰۰ تومان
اتصال نری کاوه گستر

اتصال نری کاوه گستر

۱۲,۶۰۰ تومان
درپوش انتهایی پلی اتیلن کاوه گستر

درپوش انتهایی پلی اتیلن کاوه گستر

۱۲,۰۰۰ تومان
درپوش پلی استال

درپوش پلی استال

۳,۳۰۰ تومان
رابط پلی اتیلن کاوه گستر

رابط پلی اتیلن کاوه گستر

۲۰,۰۰۰ تومان
رابط تبدیلی پلی اتیلن کاوه گستر

رابط تبدیلی پلی اتیلن کاوه گستر

۲۵,۰۰۰ تومان
زانو پلی اتیلن کاوه گستر

زانو پلی اتیلن کاوه گستر

۲۲,۵۰۰ تومان
زانو ماده پلی اتیلن کاوه گستر

زانو ماده پلی اتیلن کاوه گستر

۱۷,۶۰۰ تومان
زانو نر پلی اتیلن کاوه گستر

زانو نر پلی اتیلن کاوه گستر

۱۶,۰۰۰ تومان
سه راه پلی اتیلن کاوه گستر

سه راه پلی اتیلن کاوه گستر

۳۳,۰۰۰ تومان
سه راه تبدیلی پلی اتیلن کاوه گستر

سه راه تبدیلی پلی اتیلن کاوه گستر

۴۲,۹۰۰ تومان
سه راه ماده پلی اتیلن کاوه گستر

سه راه ماده پلی اتیلن کاوه گستر

۲۵,۳۰۰ تومان
سه راه نر پلی اتیلن کاوه گستر

سه راه نر پلی اتیلن کاوه گستر

۳۵,۲۰۰ تومان
مغزی پلی استال

مغزی پلی استال

۴,۳۰۰ تومان
کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 110 میلیمتر

کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 110 میلیمتر

۱۲۱,۰۰۰ تومان
کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 125 میلیمتر

کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 125 میلیمتر

۱۳۷,۵۰۰ تومان
کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 160 میلیمتر

کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 160 میلیمتر

۲۵۰,۰۰۰ تومان
کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 200 میلیمتر

کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 200 میلیمتر

۳۱۳,۵۰۰ تومان

پیشنهاد بهتر

شیر توپی پلی اتیلن یکسر رابط یکسر دنده بیرون پارس خاور سایز 2×63

شیر توپی پلی اتیلن یکسر رابط یکسر دنده بیرون پارس خاور سایز 2×63

۳۰۴,۰۰۰ تومان
شیر توپی پلی اتیلن یکسر رابط یکسر دنده بیرون پارس خاور سایز 1×32

شیر توپی پلی اتیلن یکسر رابط یکسر دنده بیرون پارس خاور سایز 1×32

۱۴۶,۰۰۰ تومان
شیر توپی پلی اتیلن دوسردنده داخل پارس خاور سایز 32

شیر توپی پلی اتیلن دوسردنده داخل پارس خاور سایز 32

۸۷,۰۰۰ تومان
شیر توپی پلی اتیلن دوسردنده داخل پارس خاور سایز 63

شیر توپی پلی اتیلن دوسردنده داخل پارس خاور سایز 63

۱۵۳,۰۰۰ تومان
شیر توپی پلی اتیلن دوسردنده داخل پارس خاور سایز 1/2×1/2

شیر توپی پلی اتیلن دوسردنده داخل پارس خاور سایز 1/2×1/2

۶۰,۰۰۰ تومان
شیر توپی پلی اتیلن دوسر رابط پارس خاور سایز 90×90

شیر توپی پلی اتیلن دوسر رابط پارس خاور سایز 90×90

۱,۰۴۱,۰۰۰ تومان
شیر توپی پلی اتیلن دوسر رابط پارس خاور سایز 32×32

شیر توپی پلی اتیلن دوسر رابط پارس خاور سایز 32×32

۱۵۶,۰۰۰ تومان
شیر توپی پلی اتیلن دوسر رابط پارس خاور سایز 63×63

شیر توپی پلی اتیلن دوسر رابط پارس خاور سایز 63×63

۳۸۰,۰۰۰ تومان
شیر توپی پلی اتیلن سه راهی سه سر رابط پارس خاور

شیر توپی پلی اتیلن سه راهی سه سر رابط پارس خاور

۶۱۳,۰۰۰ تومان
شیر توپی پلی اتیلن دوسردنده داخل پارس خاور سایز 90

شیر توپی پلی اتیلن دوسردنده داخل پارس خاور سایز 90

۶۱۰,۰۰۰ تومان
شیر پلی اتیلن دسته فلزی ـ سایز  90میلیمتر

شیر پلی اتیلن دسته فلزی ـ سایز 90میلیمتر

۶۷۲,۰۰۰ تومان
شیر پلی اتیلن دسته فلزی ـ سایز  50میلیمتر

شیر پلی اتیلن دسته فلزی ـ سایز 50میلیمتر

۱۸۰,۰۰۰ تومان
شیر پلی اتیلن دسته فلزی ـ سایز   40میلیمتر

شیر پلی اتیلن دسته فلزی ـ سایز 40میلیمتر

۱۶۶,۰۰۰ تومان
شیر پلی اتیلن دسته فلزی ـ سایز   32میلیمتر

شیر پلی اتیلن دسته فلزی ـ سایز 32میلیمتر

۱۰۳,۰۰۰ تومان
شیر توپی پلی اتیلن دسته فلزی ـ سایز 25میلی متر

شیر توپی پلی اتیلن دسته فلزی ـ سایز 25میلی متر

۸۴,۰۰۰ تومان
شیر توپی پلی اتیلن دسته فلزی سایز 20 میلی متر

شیر توپی پلی اتیلن دسته فلزی سایز 20 میلی متر

۷۶,۸۰۰ تومان
شیر پلی اتیلن دسته فلزی ـ سایز  110میلیمتر

شیر پلی اتیلن دسته فلزی ـ سایز 110میلیمتر

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
شیر پلی اتیلن دسته فلزی ـ سایز  63میلیمتر

شیر پلی اتیلن دسته فلزی ـ سایز 63میلیمتر

۱۸۹,۰۰۰ تومان
شیر پلی اتیلن دسته پلیمر

شیر پلی اتیلن دسته پلیمر

۳۵,۲۰۰ تومان
شیر توپی پلی اتیلن دسته پلیمر اين نوع شيرها ضربه اي نيز ناميده مي شوند . شير هايي هستند که با حركت چرخشي  کار میکنند كه در آنها از یک دیسک کروی چرخان برای کنترل جریان عبوری استفاده می‌شود كه اين دیسک ها براي باز و بسته كردن جريان مورد استفاده قرار ميگيرد. شیر توپی شـيرهاي ساده هسـتند كه برای قـطع و وصـل کردن جریان از يك قطـعه توپي شكل براي متوقف كردن و راه اندازي دبي سيال(آب) استفاده ميشود که با چرخش ساقه شير به سمت موقعيت بازشدن، توپي می چرخد و سوراخي كه در وسط آن تعبيه شده است در مسير ورود و خروج سيال قرار ميگيرد و در نتيجه سيال از شير عبور ميكند. وقتي كه توپي آنگونه ایی  بچرخد كه سوراخ آن عمود بر مسير سيال قرارگيرد، دبي سيال متوقف ميگردد.
 • جنس بدنه پلی اتیلن - HDPE
  جنس دسته پلیمر
  سایز 20 - 110 میلیمتر
  مشخصات مواد PE100
  استاندارد EN1555
  فشار کاری بالای 10 بار
  کاربرد قطع و وصل جریان سیال در زمینهای کشاورزی و باغات
خیر
بله