لوله استخری UPVC سایز 1.5*16 میلیمتری هیدروپول
    لوله استخری UPVC سایز 1.5*16 میلیمتری هیدروپول
    103001006
    ۱۰۳۰۰۱۰۰۶
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 1.5*20 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    لوله استخری UPVC سایز 1.5*20 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    105003001
    ۱۰۵۰۰۳۰۰۱
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 1.5*20 میلیمتری هیدروپول
    لوله استخری UPVC سایز 1.5*20 میلیمتری هیدروپول
    103001007
    ۱۰۳۰۰۱۰۰۷
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 1.9*25 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    لوله استخری UPVC سایز 1.9*25 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    سیستم لوله کشی آب استخر
    سیستم لوله کشی آب استخر
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 1.9*25 میلیمتری هیدروپول
    لوله استخری UPVC سایز 1.9*25 میلیمتری هیدروپول
    103001008
    ۱۰۳۰۰۱۰۰۸
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 11.9*200 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    لوله استخری UPVC سایز 11.9*200 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    105003012
    ۱۰۵۰۰۳۰۱۲
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 11.9*200 میلیمتری هیدروپول
    لوله استخری UPVC سایز 11.9*200 میلیمتری هیدروپول
    103001016
    ۱۰۳۰۰۱۰۱۶
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 11.9*200 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
    لوله استخری UPVC سایز 11.9*200 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
    401001014
    ۴۰۱۰۰۱۰۱۴
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 12*315 میلیمتری هیدروپول
    لوله استخری UPVC سایز 12*315 میلیمتری هیدروپول
    خرید لوله فشار قوی استخری برند هیدروپول
    خرید لوله فشار قوی استخری برند هیدروپول
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 14.8*250 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    لوله استخری UPVC سایز 14.8*250 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    105003013
    ۱۰۵۰۰۳۰۱۳
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 18.7*315 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    لوله استخری UPVC سایز 18.7*315 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    105003014
    ۱۰۵۰۰۳۰۱۴
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 2.4*32 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    لوله استخری UPVC سایز 2.4*32 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    105003003
    ۱۰۵۰۰۳۰۰۳
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 2.4*32 میلیمتری هیدروپول
    لوله استخری UPVC سایز 2.4*32 میلیمتری هیدروپول
    103001009
    ۱۰۳۰۰۱۰۰۹
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 2.4*32 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
    لوله استخری UPVC سایز 2.4*32 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
    401001003
    ۴۰۱۰۰۱۰۰۳
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 3*40 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    لوله استخری UPVC سایز 3*40 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    105003004
    ۱۰۵۰۰۳۰۰۴
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 3*40 میلیمتری هیدروپول
    لوله استخری UPVC سایز 3*40 میلیمتری هیدروپول
    103001010
    ۱۰۳۰۰۱۰۱۰
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 3*40 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
    لوله استخری UPVC سایز 3*40 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
    تجهیزات استخر و موتورخانه
    تجهیزات استخر و موتورخانه
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    105003005
    ۱۰۵۰۰۳۰۰۵
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتری هیدروپول
    لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتری هیدروپول
    103001001
    ۱۰۳۰۰۱۰۰۱
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
    لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
    401001005
    ۴۰۱۰۰۱۰۰۵
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    105003006
    ۱۰۵۰۰۳۰۰۶
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتری هیدروپول
    لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتری هیدروپول
    خرید لوله و اتصالات یو پی وی سی فشار قوی
    خرید لوله و اتصالات یو پی وی سی فشار قوی
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
    لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
    401001006
    ۴۰۱۰۰۱۰۰۶
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 5.6*75 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    لوله استخری UPVC سایز 5.6*75 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    105003007
    ۱۰۵۰۰۳۰۰۷
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 5.6*75 میلیمتری هیدروپول
    لوله استخری UPVC سایز 5.6*75 میلیمتری هیدروپول
    103001004
    ۱۰۳۰۰۱۰۰۴
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 5.6*75 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
    لوله استخری UPVC سایز 5.6*75 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
    401001007
    ۴۰۱۰۰۱۰۰۷
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 6.2*160 میلیمتری هیدروپول
    لوله استخری UPVC سایز 6.2*160 میلیمتری هیدروپول
    103001013
    ۱۰۳۰۰۱۰۱۳
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    105003009
    ۱۰۵۰۰۳۰۰۹
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتری هیدروپول
    لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتری هیدروپول
    103001005
    ۱۰۳۰۰۱۰۰۵
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
    لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
    401001009
    ۴۰۱۰۰۱۰۰۹
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 6.7*90 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    لوله استخری UPVC سایز 6.7*90 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    105003008
    ۱۰۵۰۰۳۰۰۸
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 6.7*90 میلیمتری هیدروپول
    لوله استخری UPVC سایز 6.7*90 میلیمتری هیدروپول
    خرید لوله یوپی وی سی فشار قوی مگاپول
    خرید لوله یوپی وی سی فشار قوی مگاپول
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 6.7*90 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
    لوله استخری UPVC سایز 6.7*90 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
    401001008
    ۴۰۱۰۰۱۰۰۸
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 7.4*125 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    لوله استخری UPVC سایز 7.4*125 میلیمتری پلیمر گلپایگان
    105003010
    ۱۰۵۰۰۳۰۱۰
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 7.4*125 میلیمتری هیدروپول
    لوله استخری UPVC سایز 7.4*125 میلیمتری هیدروپول
    103001011
    ۱۰۳۰۰۱۰۱۱
    تماس بگیرید
    لوله استخری UPVC سایز 7.4*125 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
    لوله استخری UPVC سایز 7.4*125 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
    401001010
    ۴۰۱۰۰۱۰۱۰
    تماس بگیرید

      لوله استخری فشار قوی

      لوله‌های استخری فشار قوی، به عنوان یکی از اجزای حیاتی و حمل‌و‌نقل آب در سیستم‌های استخری و فشار قوی بکار می‌روند. این لوله‌ها به دلیل استحکام بالا و توانایی مقابله با فشارهای بالا و دماهای مختلف، برای منظورهای متنوعی از جمله حمل و انتقال آب و مایعات دیگر استفاده می‌شوند.

      لوله استخری فشار قوی 16 اتمسفر

      اتمسفر لوله‌های استخری با اندازه 16 به معنای این است که قطر داخلی لوله 16 میلیمتر است. این لوله‌ها معمولاً از جنس PVC (پلی وینیل کلراید) یا پلاستیک استوانه‌ای ساخته شده و برای انواع مختلف کاربردها، از جمله سیستم‌های آبیاری، استفاده می‌شوند. این اتمسفر نشان دهنده ضخامت دیواره لوله در واحد میلیمتر است.

      مزیت‌های استفاده از لوله استخری فشار قوی

      • مقاومت در برابر فشار: لوله‌های استخری فشار قوی، دارای استحکام بالا بوده و می‌توانند با فشارهای باال وارده مانند فشار آب‌دهی پمپ‌ها و فیلترها سازگاری داشته باشند.
      • مناسب برای محیط‌های پرفشار: این لوله‌ها به دلیل قدرت ماندگاری در محیط‌های پرفشار مانند سیستم‌های آب فشار قوی کارآمد هستند.
      • مقاومت در برابر حرارت: قابلیت مقاومت در برابر دماهای مختلف از جمله دماهای بالا و پایین نیز از مزیت‌های این نوع لوله‌هاست.

      معایب لوله های استخری فشار قوی

      • هزینه: معمولاً لوله‌های فشار قوی از جنس مواد مقاوم و با کیفیت بالا ساخته می‌شوند که ممکن است هزینه‌ی بیشتری نسبت به لوله‌های معمولی داشته باشند.
      • وزن: لوله‌های فشار قوی به دلیل استحکام بالا، ممکن است وزن بیشتری نسبت به لوله‌های معمولی داشته باشند که باعث افزایش هزینه‌ها و نیاز به سیستم‌های نصب محکمتر می‌شود

      کاربردهای لوله استخری فشار قوی

      لوله‌های استخری فشار قوی برای مصارف متنوعی از جمله استفاده در سیستم‌های آبیاری کشاورزی، سیستم‌های آب و فاضلاب شهری، صنایع، استفاده در استخرها و سیستم‌های بازیافت آب و کاربردهای مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرند.سایز‌های مختلف لوله های استخری
      لوله‌های استخری فشار قوی، مانند بسیاری از لوله‌های دیگر، در انواع مختلف از جمله سایزهای 20، 25، 32، 40، 50 و... میلیمتر و حتی بیشتر تولید می‌شوند. انتخاب سایز مناسب لوله بستگی به نیاز و فشار موردنیاز دارد و باید با توجه به این دو عامل انجام شود.

      خرید و قیمت لوله استخری فشار قوی

      پیشنهاد می‌شود با توجه به نیاز خاص خود در زمینه مصارف استخری، نصب و استفاده از لوله‌های فشار قوی را به‌صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که مشخصات بهینه برای استفاده در شرایط خاص شما رعایت شود. و در نهایت با خیال راحت لوله استخری فشار قوی مورد نظر خود را خریداری کنید.

      لوله استخری
      بر اساس نوع
      بر اساس سازنده
      • HYDRO POOL
      • MEGA POOL
      • Polymer Golpayegan
      • Vino Plastic
      گروه مصرفی کالا
      خیر
      بله