لوله استخری UPVC سایز 1.5*20 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 1.5*20 میلیمتر
  103001007
  ۱۰۳۰۰۱۰۰۷
  ۱۹,۴۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 1.9*25 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 1.9*25 میلیمتر
  103001008
  ۱۰۳۰۰۱۰۰۸
  ۲۹,۲۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 12.1*315 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 12.1*315 میلیمتر
  خرید لوله فشار قوی استخری برند هیدروپول
  خرید لوله فشار قوی استخری برند هیدروپول
  ۲,۲۸۱,۸۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 2.4*32 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 2.4*32 میلیمتر
  103001009
  ۱۰۳۰۰۱۰۰۹
  ۳۹,۳۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 3*40 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 3*40 میلیمتر
  103001010
  ۱۰۳۰۰۱۰۱۰
  ۶۳,۲۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتر
  103001001
  ۱۰۳۰۰۱۰۰۱
  ۹۳,۷۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتر
  خرید لوله و اتصالات یو پی وی سی فشار قوی
  خرید لوله و اتصالات یو پی وی سی فشار قوی
  ۱۴۹,۶۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 5.6*75 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 5.6*75 میلیمتر
  103001004
  ۱۰۳۰۰۱۰۰۴
  ۲۱۴,۰۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 6.2*160 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 6.2*160 میلیمتر
  103001013
  ۱۰۳۰۰۱۰۱۳
  ۵۴۴,۱۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتر
  103001005
  ۱۰۳۰۰۱۰۰۵
  ۳۷۴,۷۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 7.4*125 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 7.4*125 میلیمتر
  103001011
  ۱۰۳۰۰۱۰۱۱
  ۴۸۰,۹۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 7.7*200 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 7.7*200 میلیمتر
  103001015
  ۱۰۳۰۰۱۰۱۵
  ۸۰۹,۷۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 9.6*250 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 9.6*250 میلیمتر
  103001016
  ۱۰۳۰۰۱۰۱۶
  ۱,۲۶۳,۳۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 1.5*16 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 1.5*16 میلیمتر
  103001006
  ۱۰۳۰۰۱۰۰۶
  ناموجود
  لوله استخری UPVC سایز 6.7*90 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 6.7*90 میلیمتر
  خرید لوله یوپی وی سی فشار قوی مگاپول
  خرید لوله یوپی وی سی فشار قوی مگاپول
  ناموجود
  لوله استخری UPVC سایز 8.3*140 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 8.3*140 میلیمتر
  103001012
  ۱۰۳۰۰۱۰۱۲
  ناموجود
  لوله استخری UPVC سایز 9.5*160 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 9.5*160 میلیمتر
  103001014
  ۱۰۳۰۰۱۰۱۴
  ناموجود
  لوله استخری UPVC سایز 1.5*20 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  لوله استخری UPVC سایز 1.5*20 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  105003001
  ۱۰۵۰۰۳۰۰۱
  تماس بگیرید
  لوله استخری UPVC سایز 1.9*25 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  لوله استخری UPVC سایز 1.9*25 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  سیستم لوله کشی آب استخر
  سیستم لوله کشی آب استخر
  تماس بگیرید
  لوله استخری UPVC سایز 11.9*200 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  لوله استخری UPVC سایز 11.9*200 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  105003012
  ۱۰۵۰۰۳۰۱۲
  تماس بگیرید
  لوله استخری UPVC سایز 11.9*200 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
  لوله استخری UPVC سایز 11.9*200 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
  401001014
  ۴۰۱۰۰۱۰۱۴
  تماس بگیرید
  لوله استخری UPVC سایز 14.8*250 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  لوله استخری UPVC سایز 14.8*250 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  105003013
  ۱۰۵۰۰۳۰۱۳
  تماس بگیرید
  لوله استخری UPVC سایز 18.7*315 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  لوله استخری UPVC سایز 18.7*315 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  105003014
  ۱۰۵۰۰۳۰۱۴
  تماس بگیرید
  لوله استخری UPVC سایز 2.4*32 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  لوله استخری UPVC سایز 2.4*32 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  105003003
  ۱۰۵۰۰۳۰۰۳
  تماس بگیرید
  لوله استخری UPVC سایز 2.4*32 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
  لوله استخری UPVC سایز 2.4*32 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
  401001003
  ۴۰۱۰۰۱۰۰۳
  تماس بگیرید
  لوله استخری UPVC سایز 3*40 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  لوله استخری UPVC سایز 3*40 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  105003004
  ۱۰۵۰۰۳۰۰۴
  تماس بگیرید
  لوله استخری UPVC سایز 3*40 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
  لوله استخری UPVC سایز 3*40 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
  تجهیزات استخر و موتورخانه
  تجهیزات استخر و موتورخانه
  تماس بگیرید
  لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  105003005
  ۱۰۵۰۰۳۰۰۵
  تماس بگیرید
  لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
  لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
  401001005
  ۴۰۱۰۰۱۰۰۵
  تماس بگیرید
  لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  105003006
  ۱۰۵۰۰۳۰۰۶
  تماس بگیرید
  لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
  لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
  401001006
  ۴۰۱۰۰۱۰۰۶
  تماس بگیرید
  لوله استخری UPVC سایز 5.6*75 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  لوله استخری UPVC سایز 5.6*75 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  105003007
  ۱۰۵۰۰۳۰۰۷
  تماس بگیرید
  لوله استخری UPVC سایز 5.6*75 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
  لوله استخری UPVC سایز 5.6*75 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
  401001007
  ۴۰۱۰۰۱۰۰۷
  تماس بگیرید
  لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  105003009
  ۱۰۵۰۰۳۰۰۹
  تماس بگیرید
  لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
  لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی
  401001009
  ۴۰۱۰۰۱۰۰۹
  تماس بگیرید
  لوله استخری UPVC سایز 6.7*90 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  لوله استخری UPVC سایز 6.7*90 میلیمتری پلیمر گلپایگان
  105003008
  ۱۰۵۰۰۳۰۰۸
  تماس بگیرید

   لوله استخری فشار قوی

   لوله‌های استخری فشار قوی، به عنوان یکی از اجزای حیاتی و حمل‌و‌نقل آب در سیستم‌های استخری و فشار قوی بکار می‌روند. این لوله‌ها به دلیل استحکام بالا و توانایی مقابله با فشارهای بالا و دماهای مختلف، برای منظورهای متنوعی از جمله حمل و انتقال آب و مایعات دیگر استفاده می‌شوند.

   لوله استخری فشار قوی 16 اتمسفر

   اتمسفر لوله‌های استخری با اندازه 16 به معنای این است که قطر داخلی لوله 16 میلیمتر است. این لوله‌ها معمولاً از جنس PVC (پلی وینیل کلراید) یا پلاستیک استوانه‌ای ساخته شده و برای انواع مختلف کاربردها، از جمله سیستم‌های آبیاری، استفاده می‌شوند. این اتمسفر نشان دهنده ضخامت دیواره لوله در واحد میلیمتر است.

   مزیت‌های استفاده از لوله استخری فشار قوی

   • مقاومت در برابر فشار: لوله‌های استخری فشار قوی، دارای استحکام بالا بوده و می‌توانند با فشارهای باال وارده مانند فشار آب‌دهی پمپ‌ها و فیلترها سازگاری داشته باشند.
   • مناسب برای محیط‌های پرفشار: این لوله‌ها به دلیل قدرت ماندگاری در محیط‌های پرفشار مانند سیستم‌های آب فشار قوی کارآمد هستند.
   • مقاومت در برابر حرارت: قابلیت مقاومت در برابر دماهای مختلف از جمله دماهای بالا و پایین نیز از مزیت‌های این نوع لوله‌هاست.

   معایب لوله های استخری فشار قوی

   • هزینه: معمولاً لوله‌های فشار قوی از جنس مواد مقاوم و با کیفیت بالا ساخته می‌شوند که ممکن است هزینه‌ی بیشتری نسبت به لوله‌های معمولی داشته باشند.
   • وزن: لوله‌های فشار قوی به دلیل استحکام بالا، ممکن است وزن بیشتری نسبت به لوله‌های معمولی داشته باشند که باعث افزایش هزینه‌ها و نیاز به سیستم‌های نصب محکمتر می‌شود

   کاربردهای لوله استخری فشار قوی

   لوله‌های استخری فشار قوی برای مصارف متنوعی از جمله استفاده در سیستم‌های آبیاری کشاورزی، سیستم‌های آب و فاضلاب شهری، صنایع، استفاده در استخرها و سیستم‌های بازیافت آب و کاربردهای مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرند.سایز‌های مختلف لوله های استخری
   لوله‌های استخری فشار قوی، مانند بسیاری از لوله‌های دیگر، در انواع مختلف از جمله سایزهای 20، 25، 32، 40، 50 و... میلیمتر و حتی بیشتر تولید می‌شوند. انتخاب سایز مناسب لوله بستگی به نیاز و فشار موردنیاز دارد و باید با توجه به این دو عامل انجام شود.

   خرید و قیمت لوله استخری فشار قوی

   پیشنهاد می‌شود با توجه به نیاز خاص خود در زمینه مصارف استخری، نصب و استفاده از لوله‌های فشار قوی را به‌صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که مشخصات بهینه برای استفاده در شرایط خاص شما رعایت شود. و در نهایت با خیال راحت لوله استخری فشار قوی مورد نظر خود را خریداری کنید.

   لوله استخری
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • HYDRO POOL
   • MEGA POOL
   • Polymer Golpayegan
   • Vino Plastic
   گروه مصرفی کالا
   خیر
   بله