لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×110 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×110 پلیمر گلپایگان
  102001070
  ۱۰۲۰۰۱۰۷۰
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×125 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×125 پلیمر گلپایگان
  102001075
  ۱۰۲۰۰۱۰۷۵
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×160 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×160 پلیمر گلپایگان
  102004003
  ۱۰۲۰۰۴۰۰۳
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×160 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×160 پلیمر گلپایگان
  102004008
  ۱۰۲۰۰۴۰۰۸
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×40 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×40 پلیمر گلپایگان
  102001045
  ۱۰۲۰۰۱۰۴۵
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×50 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×50 پلیمر گلپایگان
  102001050
  ۱۰۲۰۰۱۰۵۰
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×63 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×63 پلیمر گلپایگان
  102001055
  ۱۰۲۰۰۱۰۵۵
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×75 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×75 پلیمر گلپایگان
  102001060
  ۱۰۲۰۰۱۰۶۰
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×90 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×90 پلیمر گلپایگان
  102001065
  ۱۰۲۰۰۱۰۶۵
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 110 طول 1 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 110 طول 1 متر پلیمر گلپایگان
  102004029
  ۱۰۲۰۰۴۰۲۹
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 110 طول 2 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 110 طول 2 متر پلیمر گلپایگان
  102004030
  ۱۰۲۰۰۴۰۳۰
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 110 طول 3 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 110 طول 3 متر پلیمر گلپایگان
  102004031
  ۱۰۲۰۰۴۰۳۱
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 160 طول 12 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 160 طول 12 متر پلیمر گلپایگان
  102004028
  ۱۰۲۰۰۴۰۲۸
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200 طول 1 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200 طول 1 متر پلیمر گلپایگان
  102004010
  ۱۰۲۰۰۴۰۱۰
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200 طول 1 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200 طول 1 متر پلیمر گلپایگان
  102004013
  ۱۰۲۰۰۴۰۱۳
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200 طول 2 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200 طول 2 متر پلیمر گلپایگان
  102004011
  ۱۰۲۰۰۴۰۱۱
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200 طول 2 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200 طول 2 متر پلیمر گلپایگان
  102004014
  ۱۰۲۰۰۴۰۱۴
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200 طول 3 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200 طول 3 متر پلیمر گلپایگان
  102004012
  ۱۰۲۰۰۴۰۱۲
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200 طول 3 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200 طول 3 متر پلیمر گلپایگان
  102004015
  ۱۰۲۰۰۴۰۱۵
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200×110 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200×110 پلیمر گلپایگان
  102001071
  ۱۰۲۰۰۱۰۷۱
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200×125 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200×125 پلیمر گلپایگان
  102075
  ۱۰۲۰۷۵
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200×160 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200×160 پلیمر گلپایگان
  102004004
  ۱۰۲۰۰۴۰۰۴
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200×40 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200×40 پلیمر گلپایگان
  102001046
  ۱۰۲۰۰۱۰۴۶
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200×50 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200×50 پلیمر گلپایگان
  102001051
  ۱۰۲۰۰۱۰۵۱
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200×63 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200×63 پلیمر گلپایگان
  102001056
  ۱۰۲۰۰۱۰۵۶
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200×75 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200×75 پلیمر گلپایگان
  102001061
  ۱۰۲۰۰۱۰۶۱
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200×90 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200×90 پلیمر گلپایگان
  102001066
  ۱۰۲۰۰۱۰۶۶
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 250 طول 1 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 250 طول 1 متر پلیمر گلپایگان
  102004019
  ۱۰۲۰۰۴۰۱۹
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 250 طول 1 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 250 طول 1 متر پلیمر گلپایگان
  102004016
  ۱۰۲۰۰۴۰۱۶
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 250 طول 2 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 250 طول 2 متر پلیمر گلپایگان
  102004020
  ۱۰۲۰۰۴۰۲۰
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 250 طول 2 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 250 طول 2 متر پلیمر گلپایگان
  102004017
  ۱۰۲۰۰۴۰۱۷
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 250 طول 3 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 250 طول 3 متر پلیمر گلپایگان
  102004021
  ۱۰۲۰۰۴۰۲۱
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 250 طول 3 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 250 طول 3 متر پلیمر گلپایگان
  102004018
  ۱۰۲۰۰۴۰۱۸
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 30×110 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 30×110 پلیمر گلپایگان
  102001068
  ۱۰۲۰۰۱۰۶۸
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 30×125 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 30×125 پلیمر گلپایگان
  102001073
  ۱۰۲۰۰۱۰۷۳
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 30×160 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 30×160 پلیمر گلپایگان
  102004001
  ۱۰۲۰۰۴۰۰۱
  بزودی

   لوله فاضلاب پوش فیت

   لوله فاضلاب پوش فیت یک نوع لوله استفاده شده در سیستم فاضلاب ساختمان‌ها است. پوش فیت به معنای اتصال محکم بدون نیاز به چسباندن و جوشکاری است. لوله فاضلاب پوش فیت در واقع به صورت قطعاتی تهیه می‌شود که با قسمت‌های دیگر به راحتی قابل اتصالند.

   تفاوت بین لوله فاضلاب پوش فیت و لوله فاضلاب پوش فیت تکه ای یکسر کوپله

   لوله فاضلاب پوش فیت تکه ای یک نوع لوله فاضلاب است که به شکل تکه‌تکه به فروش می‌رسد. این نوع لوله‌ها مناسب برای استفاده در صورت نیاز به انعطاف پذیری در نصب و اتصالات مختلف هستند.
   از سوی دیگر، لوله فاضلاب پوش فیت در واقع یک نوع لوله فاضلاب است که دارای فیتینگ‌ها یا قطعات اتصال متعدد است که امکان اتصال و اجرا کردن آسان‌تر را فراهم می‌کند.

   مزایای لوله فاضلاب پوش فیت

   1. سهولت و سرعت نصب: به دلیل اینکه قسمت‌های لوله فاضلاب پوش‌فیت به راحتی قابل اتصال هستند، نصب آن‌ها سریع‌تر و آسان‌تر است.
   2. کاهش احتیاج به کارگران ماهر: به دلیل عدم نیاز به جوشکاری یا چسباندن، نیاز به کارگران ماهر در نصب کاهش می‌یابد.
   3. انعطاف پذیری بیشتر در انتخاب اتصالات: با وجود وجود انواع مختلفی از قطعات فیتینگ، امکان برپایی سیستم‌های فاضلاب با انعطاف بیشتر وجود دارد.

   معایب لوله فاضلاب پوش فیت

   1. هزینه بالاتر در مقایسه با لوله‌های معمولی: لوله فاضلاب پوش‌فیت معمولا هزینه بیشتری نسبت به لوله‌های معمولی دارد.
   2. نیاز به قطعه‌های اضافی مانند فیتینگ‌ها: نصب لوله فاضلاب پوش‌فیت به برخی فیتینگ‌ها نیاز دارد که ممکن است هزینه نصب را افزایش دهد.

   قطرهای موجود و کاربردهای لوله فاضلاب پوش فیت

   لوله‌های فاضلاب پوش فیت در انواع مختلف دیامتر و اندازه قابل تهیه هستند. قطرهای مختلف از 110mm تا 315mm و گاهی اوقات به قطرهای بزرگتر هم می‌رسند.
   هر یک از این اندازه‌ها برای کاربردهای مختلف از جمله سیستم‌های فاضلاب صنعتی، تجاری و مسکونی استفاده می‌شوند.
   لوله فاضلاب پوش فیت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Polymer Golpayegan
   گروه مصرفی کالا
   خیر
   بله