لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 200 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 200 PE100
  108003012
  ۱۰۸۰۰۳۰۱۲
  ناموجود
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 250 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 250 PE100
  108003014
  ۱۰۸۰۰۳۰۱۴
  ناموجود
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 325 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 325 PE100
  108003013
  ۱۰۸۰۰۳۰۱۳
  ناموجود
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 63 PE80
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 63 PE80
  تجهیزات آبرسانی زمینهای کشاورزی
  تجهیزات آبرسانی زمینهای کشاورزی
  ناموجود
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 6 اتمسفر سایز 40 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 6 اتمسفر سایز 40 PE100
  تجهیزات آبرسانی زمینهای کشاورزی
  تجهیزات آبرسانی زمینهای کشاورزی
  ناموجود
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 110 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 110 PE100
  108003007
  ۱۰۸۰۰۳۰۰۷
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 125 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 125 PE100
  108003008
  ۱۰۸۰۰۳۰۰۸
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 160 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 160 PE100
  108003009
  ۱۰۸۰۰۳۰۰۹
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 20 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 20 PE100
  108003010
  ۱۰۸۰۰۳۰۱۰
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 25 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 25 PE100
  108003011
  ۱۰۸۰۰۳۰۱۱
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 32 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 32 PE100
  108003001
  ۱۰۸۰۰۳۰۰۱
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 40 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 40 PE100
  108003002
  ۱۰۸۰۰۳۰۰۲
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 50 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 50 PE100
  108003003
  ۱۰۸۰۰۳۰۰۳
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 63 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 63 PE100
  108003004
  ۱۰۸۰۰۳۰۰۴
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 75 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 75 PE100
  108003005
  ۱۰۸۰۰۳۰۰۵
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 90 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 10 اتمسفر سایز 90 PE100
  108003006
  ۱۰۸۰۰۳۰۰۶
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 16 اتمسفر سایز 110 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 16 اتمسفر سایز 110 PE100
  109002005
  ۱۰۹۰۰۲۰۰۵
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 16 اتمسفر سایز 160 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 16 اتمسفر سایز 160 PE100
  109002004
  ۱۰۹۰۰۲۰۰۴
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 16 اتمسفر سایز 20 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 16 اتمسفر سایز 20 PE100
  109002002
  ۱۰۹۰۰۲۰۰۲
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 16 اتمسفر سایز 200 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 16 اتمسفر سایز 200 PE100
  109002006
  ۱۰۹۰۰۲۰۰۶
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 16 اتمسفر سایز 32 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 16 اتمسفر سایز 32 PE100
  109002001
  ۱۰۹۰۰۲۰۰۱
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 16 اتمسفر سایز 75 PE100
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 16 اتمسفر سایز 75 PE100
  109002003
  ۱۰۹۰۰۲۰۰۳
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 110 PE80
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 110 PE80
  106002006
  ۱۰۶۰۰۲۰۰۶
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 125 PE80
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 125 PE80
  106002007
  ۱۰۶۰۰۲۰۰۷
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 16 PE80
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 16 PE80
  تجهیزات آبرسانی زمینهای کشاورزی
  تجهیزات آبرسانی زمینهای کشاورزی
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 160 PE80
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 160 PE80
  106002008
  ۱۰۶۰۰۲۰۰۸
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 200 PE80
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 200 PE80
  106002009
  ۱۰۶۰۰۲۰۰۹
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 250 PE80
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 250 PE80
  106002010
  ۱۰۶۰۰۲۰۱۰
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 50 PE80
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 50 PE80
  106002002
  ۱۰۶۰۰۲۰۰۲
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 63 PE80
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 63 PE80
  106002003
  ۱۰۶۰۰۲۰۰۳
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 75 PE80
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 75 PE80
  106002004
  ۱۰۶۰۰۲۰۰۴
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 90 PE80
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 4 اتمسفر سایز 90 PE80
  106002005
  ۱۰۶۰۰۲۰۰۵
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 6 اتمسفر سایز 110 PE80
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 6 اتمسفر سایز 110 PE80
  107003006
  ۱۰۷۰۰۳۰۰۶
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 6 اتمسفر سایز 125 PE80
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 6 اتمسفر سایز 125 PE80
  107003007
  ۱۰۷۰۰۳۰۰۷
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 6 اتمسفر سایز 160 PE80
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 6 اتمسفر سایز 160 PE80
  107003008
  ۱۰۷۰۰۳۰۰۸
  تماس بگیرید
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 6 اتمسفر سایز 200 PE80
  لوله کشاورزی پلی اتیلن 6 اتمسفر سایز 200 PE80
  107003009
  ۱۰۷۰۰۳۰۰۹
  تماس بگیرید

   لوله کشاورزی پلی اتیلن

   لوله‌های کشاورزی پلی اتیلن (PE) از جنس پلی اتیلن تولید می‌شوند و برای انتقال آب و مواد شیمیایی در سیستم‌های آبیاری و کشاورزی استفاده می‌شوند. این لوله‌ها به دلیل ویژگی‌های خاص خود، از جمله مقاومت در برابر فشار و شیب، مقاومت در برابر خوردگی و انعطاف‌پذیری مناسب، بسیار مناسب برای کاربردهای کشاورزی هستند.

   انواع لوله پلی اتیلن

   این لوله‌ها می‌توانند به چند نوع اصلی تقسیم شوند که شامل موارد زیر می‌شوند:
   1. لوله پلی اتیلن تک جداره:
      - این نوع لوله PE دارای یک لایه پلی اتیلن است و برای کاربردهای مختلف از جمله آب، گاز، فاضلاب و غیره استفاده می‌شود.
   2. لوله پلی اتیلن دو جداره (کاروگیت):
      - این نوع لوله PE دارای دو لایه پلی اتیلن است که به وسیله یک لایه مشترک به هم متصل شده‌اند.
      - لایه داخلی این لوله برای حفاظت از محتویات درون لوله و لایه خارجی برای مقاومت در برابر خوردگی و ضربه محافظت می‌کند.
      - کاربردهای این نوع لوله شامل آب، فاضلاب، گاز، نفت و غیره می‌باشد.
   3. لوله پلی اتیلن اسپیرال:
      - این نوع لوله PE دارای ساختار اسپیرال می‌باشد که برای کاربردهای خاص مانند آبیاری قطره‌ای، فاضلاب و غیره استفاده می‌شود.
   4. لوله پلی اتیلن آبرسانی:
      - این نوع لوله PE به منظور حمل و انتقال آب در سیستم‌های آبرسانی استفاده می‌شود.
   • نکته 1: لوله های پلی اتیلن آبرسانی جهت انتقال آب شرب با لوله های آبرسانی مخصوص کشاورزی متفاوت بوده و در هنگام خرید و انتخاب باید به این نکته توجه شود که لوله های مخصوص انتقال آب شرب دارای استاندارد ملی 14427 باشند.
   • نکته 2: در هنگام انتخاب و خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی کشاورزی و صنعتی به حداکثر فشار قابل تحمل لوله PN توجه شود، انتخاب درست این موضوع باعث افزایش طول عمر لوله و قسمت جوش لوله می شود.
   5. لوله پلی اتیلن فاضلابی:
      - این نوع لوله PE برای حمل و دفع فاضلاب در سیستم‌های فاضلاب شهری یا صنعتی استفاده می‌شود.
   6. لوله پلی اتیلن آبیاری قطره‌ای (تحت فشار):
      - این نوع لوله PE برای استفاده در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای با فشار مناسب طراحی شده است.
   انتخاب نوع مناسب لوله PE بستگی به کاربردهای خاص و شرایط عملکرد مورد نظر دارد.

   خواص و استانداردهای لوله کشاورزی پلی اتیلن

   1. محدوده اندازه :  DN16 – DN1600
   2. محدوده فشار :  PN4 - PN25
   3. مقاوم در برابر خوردگی
   4. بدون نیاز به لایه های محافظ یا پرداخت
   5. قابل استفاده در کاربردهای بدون ترانشه
   6. قابل جوشکاری فیوژن
   7. طول : 6 متر، 12 متر و 20 متر طول در همه اندازه ها.
   8. کویل: 25 متر تا 200 متر کویل تا  DN140
   9. رنگ ها: مشکی، آبی، یاسی، کرم، زرد، سفید و نارنجی
   10. استاندارد: AS/NZS4130

   انواع اتمسفر لوله پلی اتیلن 

   انواع اتمسفر 6، 4 و 10 مورد استفاده در لوله‌های پلی اتیلن به معنای فشار هوا یا گاز در داخل لوله هستند. این اعداد به معنای فشار (اتمسفر) هستند. هر چقدر عدد اتمسفر بزرگتر باشد، فشار داخل لوله بیشتر است. این اعداد به طور معمول در مورد لوله‌های پلی اتیلن استفاده می‌شوند تا فشار کاری و تحمل فشار لوله‌ها مشخص شود.
   مزایا و معایب و نوع عملکرد و کاربرد و ویژگی‌های هر یک از این اتمسفرها به شرح زیر است:
   لوله کشاورزی پلی اتیلن اتمسفر 4:
   - مزایا: مناسب برای سیستم‌های آبیاری قطراتی و کاربردهای کشاورزی با فشار پایین.
   - معایب: مناسب برای فشار پایین و کاربردهای خاص، نامناسب برای فشار بالا.
   - عملکرد: مناسب برای سیستم‌های آبیاری قطراتی و کاربردهای کشاورزی با فشار پایین.
   - کاربرد: استفاده در سیستم‌های آبیاری قطراتی.
   - ویژگی‌ها: مناسب برای فشار پایین، انعطاف پذیر.
   لوله کشاورزی پلی اتیلن اتمسفر 6:
   - مزایا: این نوع لوله PE با فشار 6 اتمسفر برای استفاده در سیستم‌های آبیاری کم فشار مناسب است. آنها انعطاف پذیر هستند و مقاومت خوبی در برابر خوردگی دارند.
   - معایب: برای سیستم‌های با فشار بالاتر مناسب نیستند و ممکن است در برابر فشار بالا آسیب ببینند.
   - عملکرد: مناسب برای استفاده در سیستم‌های آبیاری کم فشار.
   - کاربرد: استفاده در آبیاری قطراتی و سیستم‌های آبیاری کم فشار.
   - ویژگی‌ها: انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خوردگی.
   لوله کشاورزی پلی اتیلن اتمسفر 10:
   - مزایا: مناسب برای سیستم‌های آبیاری با فشار بالا و مصارف صنعتی.
   - معایب: ممکن است به دلیل سخت بودن، در برابر ضربات و شکستگی حساس باشند.
   - عملکرد: مناسب برای سیستم‌های آبیاری با فشار بالا و مصارف صنعتی.
   - کاربرد: استفاده در سیستم‌های آبیاری با فشار بالا و صنعت.
   - ویژگی‌ها: تحمل فشار بالا، مناسب برای صنعت.

   برخی دیگر از مزیت های استفاده از لوله های پلی ایتلن

   1. سبک و کم وزن
   2. سهولت در بارگیری و حمل و نقل
   3. ارزان و مقرون به صرفه
   4. دوام و طول عمر بالا
   5. مقاوم در برابر خوردگی در مجاورت با مواد شیمیایی
   6. مقاوم در برابر ضربه و فشار
   7. بسیار قابل انعطاف
   8.  سهولت در نصب و اتصال

   انواع اتصال در لوله های پلی اتیلن

   1. اتصال جوشی (با استفاده از دستگاه جوش PE):
      - این نوع اتصال برای لوله‌های PE با قطر بزرگ و فشار بالا استفاده می‌شود.
      - در این روش، دو سر لوله با استفاده از دستگاه جوش PE به یکدیگر متصل می‌شوند و با استفاده از گرما و فشار، لوله‌ها به یکدیگر جوش داده می‌شوند.
   2. اتصال الکتروفیوژن:
      - در این روش، با استفاده از دستگاه الکتروفیوژن، دو سر لوله PE با استفاده از جرقه‌های الکتریکی به یکدیگر متصل می‌شوند.
      - این روش برای لوله‌های PE با قطر کمتر و فشار کمتر مناسب است.
   3. اتصال فیتی رزوه ای (پیچی):
      - در این نوع اتصال، از فیتینگ‌های پیچی برای اتصال دو سر لوله PE استفاده می‌شود.
      - فیتینگ‌های پیچی به دو سر لوله PE متصل شده و با استفاده از پیچ و رزوه، به لوله‌ها محکماً متصل می‌شوند.
   4. اتصال فلنجی:
      - در این نوع اتصال، از فلنج‌ها برای متصل کردن دو سر لوله PE استفاده می‌شود.
      - فلنج‌ها به دو سر لوله PE متصل شده و با استفاده از پیچ و مهره، به لوله‌ها محکماً متصل می‌شوند.
   5. اتصال کوپلینگ:
      - کوپلینگ‌ها نوع دیگری از فیتینگ‌ها هستند که برای اتصال دو سر لوله PE به یکدیگر استفاده می‌شوند.
      - کوپلینگ‌ها به دو سر لوله PE متصل شده و با استفاده از پیچ و رزوه، به لوله‌ها محکماً متصل می‌شوند.
   انتخاب نوع مناسب اتصال بستگی به شرایط کاربرد، فشار و دما، قطر لوله و نحوه نصب و نگهداری دارد.

   خرید و قیمت لوله پلی اتیلن

   در فروشگاه لولینو با پشتوانه بیش ار چهل سال تجربه در فروش لوله و اتصالات ساختمانی مجموعه ای از بهترین و با کیفیت ترین و معتبرترین برندهای لوله و اتصالات پلی اتیلن آبرسانی زمین های کشاورزی را با مناسب ترین قیمت برای شما فراهم آورده ایم تا در نهایت سهولت و با اطمینان کامل مقایسه، انتخاب ودر نهایت خرید کنید. هدف ما تامین رضایت شما از یک خرید آسان و مطمئن و مقرون به صرفه است. 
   جهت دریافت مشاوره با شماره ها ی موجود در سایت تماس حاصل فرمایید.
   لوله کشاورزی پلی اتیلن
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Mirab Esfahan
   گروه مصرفی کالا
   خیر
   بله