کمر بند تعمیری دو تکه پلیمر گلپایگان ۲۰۲۰۲۰۰۰۶

 • قیمت خرید ۴۷,۱۶۰ تومان
  عدد

انواع دیگر

محصولات مرتبط

لوله فاضلاب چسبی سایز 3*32 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب چسبی سایز 3*32 پلیمر گلپایگان

۵۱,۸۰۰ تومان
لوله فاضلاب چسبی سایز 3*40 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب چسبی سایز 3*40 پلیمر گلپایگان

۶۴,۷۰۰ تومان
لوله فاضلاب چسبی سایز 3*50 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب چسبی سایز 3*50 پلیمر گلپایگان

۸۳,۶۲۰ تومان
لوله فاضلاب چسبی سایز 3*63 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب چسبی سایز 3*63 پلیمر گلپایگان

۱۰۴,۵۰۰ تومان
لوله فاضلاب چسبی سایز 3*75 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب چسبی سایز 3*75 پلیمر گلپایگان

۱۲۶,۴۲۰ تومان
لوله فاضلاب چسبی سایز 3*90 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب چسبی سایز 3*90 پلیمر گلپایگان

۱۵۱,۲۶۰ تومان
لوله فاضلاب چسبی سایز 3.2*110 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب چسبی سایز 3.2*110 پلیمر گلپایگان

۱۹۹,۰۰۰ تومان
لوله فاضلاب چسبی سایز 3.2*125 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب چسبی سایز 3.2*125 پلیمر گلپایگان

۲۲۶,۸۸۰ تومان
لوله فاضلاب چسبی سایز 3.2*160 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب چسبی سایز 3.2*160 پلیمر گلپایگان

۲۹۰,۹۰۰ تومان
لوله فاضلاب چسبی سایز 4*160 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب چسبی سایز 4*160 پلیمر گلپایگان

۳۶۰,۵۸۰ تومان
لوله فاضلاب چسبی سایز 4*200 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب چسبی سایز 4*200 پلیمر گلپایگان

۴۵۴,۲۰۰ تومان
لوله فاضلاب چسبی سایز 4.9*200 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب چسبی سایز 4.9*200 پلیمر گلپایگان

۵۵۱,۸۴۰ تومان
لوله فاضلاب چسبی سایز 4.9*250 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب چسبی سایز 4.9*250 پلیمر گلپایگان

۶۸۲,۹۲۰ تومان
لوله فاضلاب چسبی سایز 6.2*315 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب چسبی سایز 6.2*315 پلیمر گلپایگان

۱,۰۸۳,۵۰۰ تومان
لوله فاضلاب چسبی سایز 7.7*315 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب چسبی سایز 7.7*315 پلیمر گلپایگان

۱,۳۳۸,۱۰۰ تومان
لوله فاضلاب ناودانی سایز 110 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب ناودانی سایز 110 پلیمر گلپایگان

۱۳۳,۳۸۰ تومان
لوله فاضلاب ناودانی سایز 125 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب ناودانی سایز 125 پلیمر گلپایگان

۱۷۱,۲۰۰ تومان
لوله فاضلاب ناودانی سایز 50 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب ناودانی سایز 50 پلیمر گلپایگان

۴۰,۸۴۰ تومان
لوله فاضلاب ناودانی سایز 63 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب ناودانی سایز 63 پلیمر گلپایگان

۵۱,۷۸۰ تومان
لوله فاضلاب ناودانی سایز 75 پلیمر گلپایگان

لوله فاضلاب ناودانی سایز 75 پلیمر گلپایگان

۶۱,۷۴۰ تومان

پیشنهاد بهتر

زانویی فاضلاب 15 درجه سایز 110 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 15 درجه سایز 110 پلیمر گلپایگان

۶۹,۷۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 200 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 200 پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 110 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 110 پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 125 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 125 پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 160 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 160 پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 90 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 90 پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 75 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 75 پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 50 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 50 پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 63 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 63 پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 40 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 40 پلیمر گلپایگان

۱۷,۰۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 50 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 50 پلیمر گلپایگان

۲۴,۴۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 63 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 63 پلیمر گلپایگان

۳۱,۸۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 90 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 90 پلیمر گلپایگان

۶۰,۴۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 110 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 110 پلیمر گلپایگان

۹۳,۸۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 90 درجه دو سر کوپله سایز 110 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه دو سر کوپله سایز 110 پلیمر گلپایگان

۹۴,۸۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 125 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 125 پلیمر گلپایگان

۱۰۶,۰۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 160 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 160 پلیمر گلپایگان

۲۱۳,۵۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 200 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 200 پلیمر گلپایگان

۴۰۵,۲۰۰ تومان
زانو 30 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان

زانو 30 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان

۶۹,۷۰۰ تومان
زانو خم 87/5 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان

زانو خم 87/5 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان

۳۸,۲۰۰ تومان

کمر بند تعمیری دو تکه پلیمر گلپایگان از جمله تجهیزات تعمیر لوله های پلیمر میباشد. پلیمر گلپایگان تولید کننده لوله و اتصالات سخت PVC-U بصورت چسبی و پوش فیت تا سایز 630 میلیمتر، لوله های جدار چاه و لوله های برقی با قابلیت خم سرد با فنرهای مخصوص است.  دارنده گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه به کد: 17025 و گواهینامه های, 14001:2004  ISO 9001:2008 BS OHSAS 18001:2007 -  و استانداردهای INSO 9119-1 = EN 1329-1 و INSO 9118-1 = EN 1401-1 و INSO = 11215-21 لوله هاي برقی  و ISIRI 13361 = ISO 1452 و ISIRI 12142-1 = EN 12200

کلیه محصولات لوله و اتصالات فاضلابی بدون سرب و لوله و اتصالات آبرسانی تحت فشار فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک) و مناسب جهت آب شرب مورد تایید اتحادیه اروپا و مورد تایید سازمان غذا و دارو میباشند.

موارد کاربرد محصولات پلیمر گلپایگان:

·         سیستم آبرسانی شهری

·         سیستم فاضلاب شهری

·         سیستم آبرسانی ساختمان

·         سیستم فاضلاب ساختمان

·         سیستم هواکش ساختمان

·         سیستم آبیاری تحت فشار (مزرعه)

·         سیستم آبرسانی از چاههای آب

·         سیستم تخلیه آب باران

·         انتقال کابلهای برق و مخابراتی

·         لوله های جدار چاه

مزایا و ویژگی ها:

·         مقاومت در برابر خوردگی

·         عمر مفید بالا

·         سبکی و وزن کم

·         سطح داخلی بسیار صاف

·         مقاوم در برابر آتش (نسوز بودن)

·         تولید تحت استانداردهای پیشرفته BS , EN , DIN , ISO

·         فاقد زنگاب، پوسیدگی و رسوب، عدم تغییر رنگ، طعم و بوی آب

·         سهولت در نصب و اجرا بدون نیاز به تجهیزات خاص مربوط به جوش لوله های پلی اتیلن و پلی پروپیلن

·         مقاوم در برابر اسیدها و بازهای موجود در فاضلابها

·         انتقال حرارت ناچیز در مقایسه با فلزات

·         مناسب جهت مناطق زلزله خیز، نشست پذیر و مرطوب

·         بالا بودن ضریب جریان برای لوله های PVC در مقایسه با سایر لوله ها و ثابت ماندن آن با گذشت زمان

.       داشتن کمترین ضریب انبساط طولی نسبت به دیگر پلیمرها و عدم ایجاد تخریب در سیستم

 • برند پلیمر گلپایگان
  نوع ساکت (نحوه اتصال) چسبی
  رنگ طوسی
  مطابق با استاندارد 1329-1 EN اوپا و 1-9119 INSO ایران
  بی صدا بله
  کاربرد تعمیر لوله های پلیمر آسیب دیده
خیر
بله