گرم کن برقی سونا ایمکس ـ مدل BC 135
  گرم کن برقی سونا ایمکس ـ مدل BC 135
  هیتر برقی سونا
  هیتر برقی سونا
  ۱۹,۳۰۸,۰۰۰ تومان
   گرم کن برقی سونا ایمکس ـ مدل BC 165
  گرم کن برقی سونا ایمکس ـ مدل BC 165
  هیتر برقی سونا خشک
  هیتر برقی سونا خشک
  ۲۰,۸۱۴,۰۰۰ تومان
   گرم کن برقی سونا ایمکس ـ مدل BC 45
  گرم کن برقی سونا ایمکس ـ مدل BC 45
  هیتر برقی سونا خشک
  هیتر برقی سونا خشک
  ۹,۹۰۶,۰۰۰ تومان
   کلر زن ترمومتر شناور بزرگ KOKIDO
  کلر زن ترمومتر شناور بزرگ KOKIDO
  401027004
  ۴۰۱۰۲۷۰۰۴
  ۲۹۷,۰۰۰ تومان
   کلر زن خطی IML ـ مدل PS-7018-G
  کلر زن خطی IML ـ مدل PS-7018-G
  401027008
  ۴۰۱۰۲۷۰۰۸
  ۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان
   کلر زن خطی بزرگ 4 کیلوگرمی
  کلر زن خطی بزرگ 4 کیلوگرمی
  401027016
  ۴۰۱۰۲۷۰۱۶
  ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
   کلر زن خطی کوچک KOKIDO
  کلر زن خطی کوچک KOKIDO
  401027002
  ۴۰۱۰۲۷۰۰۲
  ۱,۶۳۹,۰۰۰ تومان
   کلر زن سفینه ای شناور بزرگ KOKIDO
  کلر زن سفینه ای شناور بزرگ KOKIDO
  401027006
  ۴۰۱۰۲۷۰۰۶
  ۱۸۱,۵۰۰ تومان
   کلر زن سفینه ای شناور کوچک KOKIDO
  کلر زن سفینه ای شناور کوچک KOKIDO
  401027007
  ۴۰۱۰۲۷۰۰۷
  ۹۳,۵۰۰ تومان
   کلر زن نمکی EVO BASIC 15
  کلر زن نمکی EVO BASIC 15
  401027025
  ۴۰۱۰۲۷۰۲۵
  ۳۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان
   کلر زن نمکی EVO BASIC 20
  کلر زن نمکی EVO BASIC 20
  401027026
  ۴۰۱۰۲۷۰۲۶
  ۴۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان
   کلر زن نمکی EVO BASIC 25
  کلر زن نمکی EVO BASIC 25
  401027027
  ۴۰۱۰۲۷۰۲۷
  ۴۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان
   کور کن 2اینچ ـ جنس ABS
  کور کن 2اینچ ـ جنس ABS
  کورکن کفشور استخر
  کورکن کفشور استخر
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  2ECM160.160 پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی AQUAASTRONGمدل
  2ECM160.160 پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی AQUAASTRONGمدل
  401026032
  ۴۰۱۰۲۶۰۳۲
  ۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  2ECM25.160A پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی AQUAASTRONGمدل
  2ECM25.160A پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی AQUAASTRONGمدل
  401026033
  ۴۰۱۰۲۶۰۳۳
  ۱۰,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  APEX مش فایبر گلاس
  APEX مش فایبر گلاس
  تجهیزات آب بندی کاسه استخر
  تجهیزات آب بندی کاسه استخر
  ۲۷,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۲۵,۶۵۰ تومان
  CE133 دسته آلومینیوم تلسکوپی ایمکس ـ کد
  CE133 دسته آلومینیوم تلسکوپی ایمکس ـ کد
  401035023
  ۴۰۱۰۳۵۰۲۳
  ۶۸۷,۰۰۰ تومان
  CE136 دسته آلومینیوم تلسکوپی ایمکس ـ کد
  CE136 دسته آلومینیوم تلسکوپی ایمکس ـ کد
  401035024
  ۴۰۱۰۳۵۰۲۴
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  DESCALER اسید
  DESCALER اسید
  401051007
  ۴۰۱۰۵۱۰۰۷
  ۰۰ تومان
  ECM130 پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی AQUAASTRONGمدل
  ECM130 پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی AQUAASTRONGمدل
  401026029
  ۴۰۱۰۲۶۰۲۹
  ۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
  ECM158 پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی AQUAASTRONGمدل
  ECM158 پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی AQUAASTRONGمدل
  401026030
  ۴۰۱۰۲۶۰۳۰
  ۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
  ECM170-1 پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی AQUAASTRONGمدل
  ECM170-1 پمپ آب سانتریفیوژ بشقابی AQUAASTRONGمدل
  401026031
  ۴۰۱۰۲۶۰۳۱
  ۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان
  ECM-220B پمپ سانتریفیوژ تک فاز AQUAASTRONGمدل
  ECM-220B پمپ سانتریفیوژ تک فاز AQUAASTRONGمدل
  401026025
  ۴۰۱۰۲۶۰۲۵
  ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  ECM-220C پمپ سانتریفیوژ تک فاز AQUAASTRONGمدل
  ECM-220C پمپ سانتریفیوژ تک فاز AQUAASTRONGمدل
  401026024
  ۴۰۱۰۲۶۰۲۴
  ۱۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان
  ECM-230B پمپ سانتریفیوژ تک فاز AQUAASTRONGمدل
  ECM-230B پمپ سانتریفیوژ تک فاز AQUAASTRONGمدل
  401026026
  ۴۰۱۰۲۶۰۲۶
  ۱۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان
  EJWM.10H پمپ آب سانتریفیوژ جتی AQUAASTRONGمدل
  EJWM.10H پمپ آب سانتریفیوژ جتی AQUAASTRONGمدل
  401026034
  ۴۰۱۰۲۶۰۳۴
  ۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
  EJWM.15H پمپ آب سانتریفیوژ جتی AQUAASTRONGمدل
  EJWM.15H پمپ آب سانتریفیوژ جتی AQUAASTRONGمدل
  401026035
  ۴۰۱۰۲۶۰۳۵
  ۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان
  ESM-60 پمپ سانتریفیوژ AQUAASTRONGمدل
  ESM-60 پمپ سانتریفیوژ AQUAASTRONGمدل
  401026027
  ۴۰۱۰۲۶۰۲۷
  ۷,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  ESM-70 پمپ سانتریفیوژ AQUAASTRONGمدل
  ESM-70 پمپ سانتریفیوژ AQUAASTRONGمدل
  401026028
  ۴۰۱۰۲۶۰۲۸
  ۸,۲۴۰,۰۰۰ تومان
  EST40-160.40 پمپ جت AQUASTRONGایتالیا ـ مدل
  EST40-160.40 پمپ جت AQUASTRONGایتالیا ـ مدل
  401026013
  ۴۰۱۰۲۶۰۱۳
  ۱۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان
  EST50-160.55 پمپ جت AQUASTRONGایتالیا ـ مدل
  EST50-160.55 پمپ جت AQUASTRONGایتالیا ـ مدل
  401026014
  ۴۰۱۰۲۶۰۱۴
  ۲۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان
  EST50-160.75 پمپ جت AQUASTRONGایتالیا ـ مدل
  EST50-160.75 پمپ جت AQUASTRONGایتالیا ـ مدل
  401026015
  ۴۰۱۰۲۶۰۱۵
  ۲۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  EST65-160.110 پمپ جت AQUASTRONGایتالیا ـ مدل
  EST65-160.110 پمپ جت AQUASTRONGایتالیا ـ مدل
  401026016
  ۴۰۱۰۲۶۰۱۶
  ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  آب نما استخری روکار مگاپول ـ مدل VICTORIA
  آب نما استخری روکار مگاپول ـ مدل VICTORIA
  تجهیزات آب نما استخر
  تجهیزات آب نما استخر
  ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  آب نمای استخری روکار مگاپول ـ مدل VERNAL
  آب نمای استخری روکار مگاپول ـ مدل VERNAL
  آبنما استخر
  آبنما استخر
  ۰۱ تومان
  ازن ساز هوا خنک مگاپول
  ازن ساز هوا خنک مگاپول
  دستگاه گندزدایی آب استخر های شنا
  دستگاه گندزدایی آب استخر های شنا
  ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

   تجهیزات استخر ، جکوزی ، سونا و اسپا
   پس از سالها فعالیت و تجربه در زمینه فروش انواع لوله و اتصالات و تجهیزات فاضلابی، ساختمانی، کشاورزی، آبیاری تحت فشار و مه پاش جهت پاسخگویی به نیاز همشهریان عزیز بر آن شدیم تا با خدمتی دیگر اینبار در زمینه طراحی و اجرا و ارائه تجهیزات استخر جکوزی سونا و اسپا در کنار همشهریان و هم میهنان عزیزمان باشیم. از این رو فروشگاه بزرگ لولینو اکنون با ارائه مجموعه ای کامل از تجهیزات استخر جکوزی سونا و اسپا با برند مارینا پول در خدمت شما عزیزان است.
   تجهیزات استخر از جمله : افزودنی های بتن و مواد آب بندی کاسه استخر، تجهیزات فیلتراسیون استخر، تجهیزات پاکسازی و شستشوی استخر، تجهیزات و مواد شیمیایی گند زدایی و ضد عفونی آب استخر ، تجهیزات روشنایی استخر، لوازم و ابزار ایمنی سرگرمی و تزیینی استخر ، تجهیزات آبنما و فواره استخر، نردبان، هندریل و نرده استخری ، تجهیزات جکوزی از جمله نازل سرجت پایه جت و پمپ جکوزی رینگ جکوزی و... همچنین تجهیزات سونا خشک و بخار همه در فروشگاه بزرگ لولینو با تنوع بالایی از بهترین برند های ایرانی و وارداتی و با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت عرضه می گردد.
   همچنین جهت دریافت مشاوره و درخواست نصاب با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید، کارشناسان و متخصصان فروشگاه بزرگ لولینو در اسرع وقت با افتخار پاسخگو شما خواهند بود.

   تجهیزات استخر، جکوزی ، سونا و اسپا
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Aquastrong
   • AQUAX
   • BOWMAN
   • Calmo
   • EMAUX
   • IML
   • KOKIDO
   • MARINA
   • MARINA POOL
   • MEGA POOL
   • MEGA SPA
   • PIMTAS
   • Polymer Golpayegan
   • SBK
   • SPECK
   • Vino Plastic
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله